604845
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
QUICKSTORE PORTABLE PRO
7. Komplettieren Sie die Installation mit einem Linksklick auf
„Finish“ (Beenden / Abb. 5).
Abb. 5
8. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation finden Sie auf
Ihrem Desktop folgendes Icon:
Doppelklicken (linke Maustaste) Sie dieses Icon, um die
Backup-Software zu starten.
1.2 Die Bedienoberfläche
1.2.1 Das Backup-Fenster (Datensicherung)
A Die Fenster „Backup“ (Datensicherung), „Restore“ (Daten-
Wiederherstellung), „Schedule“ (Terminplaner) und „Setting“
(Einstellungen) können durch Linksklick aufgerufen werden.
B Quellordner für die Datensicherung.
C Übersichtsfeld, in dem der Inhalt des ausgewählten
Verzeichnisses angezeigt wird. Aktivieren des Auswahlfeldes
schließt Ordner in die Datensicherung ein, Deaktivieren des
Auswahlfeldes schließt Ordner aus der Datensicherung aus.
D Schaltflächen für „Hilfe“ (?), „Fenster minimieren“ (_) und
„Fenster schließen“ (X).
E Zielordner für die Datensicherung.
F Info zur Rest- (remain) und Gesamtgröße (total) der zu
sichernden Dateien.
G Auswahl des Datensicherungsmodus:
„Nur geänderte Dateien sichern bezieht nur seit dem letzten
Backup veränderte Dateien in die Datensicherung ein;
„Zieldatei löschen, wenn nicht im Quellordner vorhanden“
löscht Dateien im Zielverzeichnis, die nicht im Quellordner
enthalten sind.
D
E
F
G
H
I
A
B
C
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sharkoon QuickStore Portable Pro bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sharkoon QuickStore Portable Pro in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 0,21 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sharkoon QuickStore Portable Pro

Sharkoon QuickStore Portable Pro Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 6 pagina's

Sharkoon QuickStore Portable Pro Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's

Sharkoon QuickStore Portable Pro Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info