Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
28
Cette opération conserve tous vos réglages.
ATTENTION
Avant de démarrer une mise à niveau du logiciel, vérifiez que la radio est branchée sur une
prise secteur stable. Toute interruption de courant alors qu'une mise à niveau est en cours
peut endommager votre radio de façon irréversible.
Pour démarrer une mise à niveau du logiciel, appuyez sur MENU
<System settings>
Software update
Check now et appuyez sur SELECT pour valider votre choix.
Pour que la radio recherche automatiquement les mises à niveau, procédez comme suit :
1. Appuyez sur MENU
<System settings>
Software update
Auto-check setting
et appuyez sur SELECT pour valider votre choix.
2. Tournez le bouton SELECT sur < YES > et appuyez sur SELECT pour valider votre
choix.
Accès à l'assistant de configuration
Lorsque vous utilisez votre radio pour la première fois, celle-ci exécute automatiquement
l'assistant de configuration afin de mettre à jour la date, l'heure et les paramètres réseau.
La radio est alors prête à fonctionner dans la plupart des modes.
1. Pour réaccéder par la suite à l'assistant de configuration, appuyez sur : < System
settings >
Setup wizard
Yes.
2. Appuyez sur SELECT pour confirmer le "Yes" et modifiez les paramètres que vous
désirez.
Version du logiciel et ID de la radio
Remarque : Ces informations peuvent vous être demandées par le service d'assistance
lorsque vous contactez ce service.
1. Pour obtenir ces informations, appuyez sur MENU
< System settings >
< Info >.
2. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
30

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Scansonic IN200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Scansonic IN200 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Scansonic IN200

Scansonic IN200 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 33 pagina's

Scansonic IN200 Gebruiksaanwijzing - English - 26 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info