Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/41
Pagina verder
78
F
Prise casque
La prise casque 3,5 mm située sur au dos de votre poste radio vous
permet d’utiliser la radio sur écouteurs ou oreillettes. Le fait d’utiliser
cette prise coupe automatiquement le son du haut-parleur interne.
IMPORTANT :
Une pression excessive du son provenant d’écouteurs ou de casques
peut entrainer une perte d’audition.
Prise d’entrée auxiliaire
Votre radio est dotée d’une prise aux in stéréo 3,5 mm au dos de
l’appareil pour qu’un signal audio puisse être transmis vers l’appareil à
partir d’un périphérique audio externe, tel qu’un lecteur MP3 ou un
lecteur CD.
1. Branchez une source audio stéréo ou mono (par exemple un lecteur
MP3 ou un lecteur CD) sur la prise d’entrée auxiliaire.
2. Appuyez sur la touche Mode jusqu’à ce que «AUX IN» soit affiché
sur l’écran.
3. Réglez le volume sur votre lecteur MP3 ou CD pour garantir un signal
adéquat et réglez ensuite le volume sur votre radio pour obtenir un
niveau d’écoute confortable.
39

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Mijn alarm op radio werkt maar 15 minuten daarna gaat hij zoemen. Is het misschien verstandig om dan alarm 2 te selecteren Gesteld op 6-8-2019 om 13:04

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het alarm staat op radio maar na een half uur gaathij over op zoemer Hoekan ik een uur radioinstellen ?
    Gesteld op 19-7-2018 om 11:05

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sangean DDR-33 plus bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sangean DDR-33 plus in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info