Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
29
INSTALLATIE- INSTRUCTIES
WATERTOEVOER CONTROLEREN (OPTIE)
Onderdelen controleren
NB
Bij uw leverancier kunt u eventueel een extra watertoevoerkit aanschaffen. Aanbevolen wordt
gebruik te maken van een watertoevoer met een koperen buis.
1) Om de ijsmaker goed te laten functioneren, is een waterdruk van 137 ~ 862 kpa vereist. Bij deze
waterdruk wordt een bekertje van 100 cc inhoud in10 seconden gevuld.
2) Het waterfilter zorgt voor het verwijderen van kleine deeltjes uit het water. Het zorgt niet voor steri
isatie van het water of vernietiging van micro-organismen.
3) Als de waterdruk bij u te laag is (minder dan 137 kpa), dient u de waterdruk te verhogen door een
boosterpomp te plaatsen.
4) Zorg ervoor dat de watertank van de koelkast voldoende gevuld is en duw de hendel van de water
dispenser in tot er water uit de dispenser komt.
Waterzuivering
Isolatieband
8 klemmetjes
Vergrendeling
waterzuivering
Bevestigingsriem
Waterslang
Waterzuivering
12 zelftappende schroeven
(intern model)
(extern model)
DA99-00494E(NL)-0.5 3/12/04 10:37 AM Page 29
29

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung rs 23 fasm bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung rs 23 fasm in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info