Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
imagine the possibilities
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung
entschieden haben.
Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren
Sie Ihr Gerät unter
www.samsung.com/register
Waschmaschine
Benutzerhandbuch
WF8*F5E5U
WF8*F5E4U
WF8*F5E3U
WF8*F5E5P
WF8*F5E4P
WF8*F5E3P
WF8*F5E5W
WF8*F5E4W
WF8*F5E3W
WF8*F5E5Q
WF8*F5E4Q
WF8*F5E3Q
WF7*F5E5U
WF7*F5E4U
WF7*F5E3U
WF7*F5E5P
WF7*F5E4P
WF7*F5E3P
WF7*F5E5W
WF7*F5E4W
WF7*F5E3W
WF7*F5E5Q
WF7*F5E4Q
WF7*F5E3Q
WF6*F4E5W
WF6*F4E4W
WF6*F4E3W
WF6*F4E5Q
WF6*F4E4Q
WF6*F4E3Q
F500E_WF80F5E-03234F-02_DE_130214.indd 1 2013-02-14 �� 5:22:12
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF80F bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF80F in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 14,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info