Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/215
Pagina verder
206 207
18.
Playing embedded video automatically disables PIP. Video playback may not commence after PIP
is disabled. In this case, you will have to reload the page.
19.
The web browser supports .mp3 audio files only.
20.
The web browser supports a specific file format for importing and exporting bookmarks.
(Compatible Format: Netscape-bookmark file- 1)
21.
The folder tree information is not included when importing and exporting bookmarks.
22.
Exporting bookmarks to a USB device connected to the TV saves the bookmarks under a folder
named "Samsung SmartTV Bookmark".
23.
If Clock (System
>
Time
>
Clock) has not been enabled, the browsing history will not be saved.
24.
The browsing history is saved in the order of latest to oldest, with the oldest entries being
overwritten first.
25.
Depending on the types of video/audio codecs supported, it might not be possible to play back
certain video and audio files during Flash playback.
26.
A sudden change in the picture brightness inside a video window may affect the brightness of
the screen. This problem applies to PDP TVs only.
27.
Video sources from PC-optimized streaming service providers may not play properly on our
proprietary web browser.
28.
Using the on-screen QWERTY keyboard automatically disables PIP. (Except when entering a URL.)
215

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • beste
    ik ontvang 100% internet op mijn tv
    maar als ik op te tv gaat naar internet googel of iets wil opendoen ,gaat niet en staat erop ERROR EX 001
    kunnen jullie mijn zeggen wat er mis gaat dank u mvg rudy Gesteld op 2-4-2018 om 15:36

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung UE55F8090 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung UE55F8090 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 6,49 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info