Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
Nederlands - 1
Inhoud
UWTV/MONITOR AANSLUITEN EN GEBRUIKSKLAAR MAKEN
Lijst met onderdelen ........................................... 2
De voet installeren ............................................. 2
De muurbevestiging installeren .......................... 2
Overzicht van het bedieningspaneel ................. 3
Overzicht van het aansluitpaneel ....................... 4
Overzicht van de afstandsbediening .................. 6
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen ...... 7
In- en uitschakelen ............................................. 7
De TV op stand-by zetten ................................... 7
Weergavec van de menu's ................................. 8
De toets TOOLS gebruiken ................................ 8
Plug & Play ......................................................... 9
KANALEN INSTELLEN
Kanalen automatisch opslaan .......................... 10
Kanalen handmatig opslaan ..............................11
Kanalen toevoegen of vergrendelen ................ 12
Opgeslagen kanalen rangschikken .................. 13
Kanaalnamen vastleggen ................................. 13
Kanalen fijn afstemmen .................................... 14
BEELD INSTELLEN
De beeldstandaard wijzigen ............................. 15
Aangepast beeld instellen ................................ 16
Gedetailleerde beeldinstellingen configureren . 16
De standaard-beeldinstellingen herstellen ....... 17
De optie Beeld configureren ............................. 18
Picture in Picture (PIP) ..................................... 20
GELUID INSTELLEN
Geluidskenmerken ........................................... 21
De geluidsmodus selecteren ............................ 22
De hoofdtelefoon aansluiten
(apart verkrijgbaar) ........................................... 22
TIJD INSTELLEN
De huidige tijd instellen en weergeven ............. 23
De slaaptimer instellen ..................................... 23
De televisie automatisch in- en uitschakelen ... 24
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
Uw taal kiezen .................................................. 24
De geluidsinstellingen instellen
(afhankelijk van het model) .............................. 25
Melodie / Entertainment / Spaarstand .............. 25
De bron selecteren ........................................... 27
De namen van de ingangsbron bewerken ...... 27
PC INSTELLEN
Software configureren (gebaseerd op Windows
XP) ................................................................... 28
Weergavestanden ............................................ 28
De tv instellen voor uw pc ................................ 29
WISELINK
Gebruik van de WISELINK functie ................... 30
Gebruik van het WISELINK Menu .................... 31
Gebruik van de Foto (JPEG) lijst ...................... 32
Gebruik van de MP3 lijst .................................. 35
Gebruik van het Instellingenmenu .................... 36
OVER ANYNET
+
Wat is Anynet+? .............................................. 37
Anynet+-apparaten aansluiten ......................... 37
Anynet+ instellen .............................................. 38
Zoeken naar en schakelen tussen
Anynet+-apparaten ........................................... 39
Opnemen ......................................................... 41
Luisteren via een ontvanger ............................. 41
Controleer het volgende voordat u om service
verzoekt ............................................................ 42
TIPS VOOR GEBRUIK
Teletekstfunctie ................................................ 43
Automatische wandsteun (los verkrijgbaar) ..... 45
Diefstal voorkomen met het Kensington-slot
(afhankelijk van het model) .............................. 46
Problemen oplossen: voordat u de technische
dienst inschakelt ............................................... 47
Technische specificaties en milieu ................... 48
Nederlands - 1
Symbolen Druk op Opmerking Knop Eenmaal drukken
Nederlands
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung LE32A556 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung LE32A556 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info