Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/104
Pagina verder
Deutsch - 1
Inhalt
ANSCHLIESSEN UND VORBEREITEN DES FERNSEHGERÄTS
Lieferumfang ...................................................... 2
Anbringen des Standfußes ................................. 2
Anbringen der Wandhalterung ........................... 2
Bedienfeld .......................................................... 3
Anschlussfeld ..................................................... 4
Fernbedienung ................................................... 6
Batterien in die Fernbedienung einsetzen .......... 7
Ein-und Ausschalten .......................................... 7
Fernsehgerät in den Standby-Modus schalten .. 7
Menüs anzeigen ................................................. 8
Verwenden der Taste TOOLS ............................ 8
Plug & Play ......................................................... 9
EINSTELLEN DER KANÄLE
Sender automatisch speichern ......................... 10
Manuelles Speichern von Kanälen ....................11
Sender hinzufügen/sperren .............................. 12
Gespeicherte Sender sortieren ........................ 13
Sendernamen zuweisen ................................... 13
Senderfeinabstimmung durchführen ................ 14
EINSTELLEN DES BILDES
Bildstandard ändern ......................................... 15
Bild einstellen ................................................... 16
Konfigurieren detaillierter Bildeinstellungen ..... 16
Zurücksetzen der Bildeinstellungen auf die
werkseitig festgelegten Standardwerte ............ 17
Konfigurieren der Bildoptionen ......................... 18
Bild-in-Bild-Funktion (PIP) verwenden ............. 20
EINSTELLEN DES TONS
Audiofunktionen ............................................... 21
Tonmodus wählen ............................................ 22
Kopfhörer anschließen
(gesondert lieferbar) .... 22
EINSTELLEN DER ZEIT
Aktuelle Uhrzeit einstellen und anzeigen ......... 23
Sleep-Timer einstellen ...................................... 23
Fernsehgerät automatisch ein- und
ausschalten ...................................................... 24
FUNKTIONSBESCHREIBUNG
Sprache auswählen .......................................... 24
Einstellen des Lichteffekts (modellabhängig) .. 25
Melodie / Entertainment / Energiesparmod. .... 25
Signalquelle auswählen ................................... 27
Signalquellennamen bearbeiten ....................... 27
KONFIGURIEREN DES PCS
PC-Software installieren (unter Windows XP) .. 28
Anzeigemodi .................................................... 28
Fernsehgerät mithilfe des PCs einstellen ......... 29
WISELINK
Verwenden der WISELINK-Funktion ................ 30
Verwenden des WISELINK-Menüs .................. 31
Verwenden der FOTO (JPEG)-Liste ................. 32
MP3-Liste verwenden ...................................... 35
Benutzen des Setup-Menüs ............................. 36
INFORMATIONEN ZU ANYNET
+
Was ist Anynet
+
? ............................................. 37
Anschließen von Anynet+-Geräten .................. 37
Einrichten von Anynet+ .................................... 38
Suchen von Anynet
+
-Geräten und
Umschalten zwischen diesen Geräten ............. 39
Aufnehmen ....................................................... 41
Tonwiedergabe mit einem Receiver ................. 41
Prüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an
den Service wenden ......................................... 42
EMPFEHLUNGEN FÜR DEN BETRIEB
Videotext-Funktion ........................................... 43
Automatische Wandhalterung
(gesondert lieferbar) ......................................... 45
Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung
(modellabhängig) ............................................. 46
Fehlerbehebung: Vor der Kontaktaufnahme
mit dem Kundendienst ..................................... 47
Spezifikationen ................................................. 48
Deutsch - 1
Symbole Tastendruck Hinweis Zielwahltaste
Deutsch
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Wat heb ik nodig om een koptelefoon aan te sluiten zonder dat voor andere TV kijkers het geluid wegvalt? Gesteld op 25-10-2020 om 15:49

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Goedenavond hb myn tv uit nederland gehaald maar hier in suriname houdt dat tv geen enkel kanalen myn vraag is wat kan ik nu doen zodat t toch gbruikt kan worden bedoel di kanalen toch kykn Gesteld op 3-4-2020 om 03:04

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Welke stappen moet je nemen om de tv te scannen als het signaal digitaal via kabel wordt aangeboden Gesteld op 15-4-2019 om 06:56

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung LE32A552 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung LE32A552 in de taal/talen: Deutsch, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 8,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info