Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
1
CAI HARDERWIJK
HANDLEIDING DIGITALE ONTVANGER
1. Cable in
2. Loop
3. AV1 (TV)
4. AV2 (EXT)
5. Digital Audio O ut
1. Cable in
Dit is de signaalingang van de ontvanger. Hierop
moet u het TV-signaal van CAI Harderwijk
aansluiten. Voor een probleemloze ontvangst
adviseren wij u het signaal direct vanaf de
1
e
Wand Contact Doos (WCD)* direct op de
ontvanger aan te sluiten.
2. Loop
Deze aansluiting is bedoeld om het TV signaal,
aangeboden op Cable in weer door te voeren
naar de overige apparatuur zoals Video- en DVD
recorders. Het uitgaande signaal is gelijk aan het
inkomende signaal. Er worden dus geen (digitale)
signalen toegevoegd.
3. AV1 (TV)
Dit is de hoofdaansluiting van de ontvanger.
Hierop worden de digitale signalen zichtbaar
gemaakt in “RGBof “Composiet video”. Deze
aansluiting wordt meestal direct op de TV
aangesloten middels een standaard Scart kabel.
4. AV2 (EXT)
Dit is een extra aansluiting van de ontvanger
waarop de digitale kanalen in “composiet
video” zichtbaar worden gemaakt. Wanneer de
ontvanger in “standby” wordt geschakeld wordt
deze aansluiting doorgelust naar AV1(TV). Deze
aansluiting wordt meestal gebruikt voor het
aansluiten van een Video- of DVD-recorder. Ook
kan deze aansluiting gebruikt worden om door
middels van een verloop van Scart naar Tulp een
audio installatie aan te sluiten.
5. Digital Audio Out
Dit is een optische uitgang waarop het geluid
digitaal wordt aangeboden. Deze aansluiting
kan met een optische (glasvezel) kabel worden
verbonden met de optische ingang (indien
aanwezig) van uw audiosysteem.
*
Dit is de wandcontactdoos die eigendom is van CAI-Harderwijk.
Hierop komt via de groene kabel het signaal in uw woning binnen.
In woningen waarbij deze doos in de meterkast zit, moet gebruik
worden gemaakt van de aansluiting in de woonkamer die direct
vanaf de doos in de meterkast komt.
Netwerk Id: 2244
Frequentie: 456.00 MHz. (cijfers achter elkaar ingeven!)
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 kS/s
Netwerk Id: 2244
Instellingsparameters digitale ontvanger
1. Cable in
aansluiting wordt meestal direct op de TV
In- en uitgangen digitale Samsung ontvanger
Gefeliciteerd met de digitale ontvanger Samsung-940-1R met afstandsbediening.
Vanaf vandaag hebt u de beschikking over een groot aantal nieuwe televisie- en radiokanalen. De aan-
sluiting van de digitale ontvanger is niet moeilijk. Kies de opstelling in deze handleiding, die overeen-
komt met de apparatuur bij u thuis en volg de instructies stap voor stap.
1 2 3
4
5
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung 940-1R bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung 940-1R in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info