489655
32
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Die Konformität mit den für das Gerät relevanten EU-Richt-
linien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.
Dieses Produkt ist für den Gebrauch an einem analogen öf-
fentlichen Telekommunikationsnetz (PSTN) und für den Ge-
brauch in dem auf dem Typenschild auf der Verpackung be-
zeichneten Land bestimmt. Die Verwendung in anderen Län-
dern kann Fehlfunktionen verursachen.
Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte das techni-
sche Servicecenter Ihres Landes. Falls beim Betrieb Probleme
auftreten, sollten Sie sich zunächst an Ihren Fachhändler wen-
den.
Diese Bedienungsanleitung wurde auf chlorfrei gebleichtem
Recyclingpapier gedruckt. Dies entspricht den höchsten Stan-
dards in Bezug auf die Umweltverträglichkeit.
Die verwendeten Kartonverpackungen und die Verpackungs-
halbschalen aus Altpapier können wie Altpapier verwertet wer-
den; die Plastikfolien geben Sie entsprechend den Anforde-
rungen in Ihrem Land zum Recycling oder in den Restmüll.
Dieses elektronische Gerät enthält viele Materialien, die wieder-
verwertet werden können. Bitte informieren Sie sich bei
Gebrauchsende des Geräts über die in Ihrem Land existieren-
den Anforderungen zur Wiederverwertung von Altgeräten.
Irrtum, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
Copyright
©
2002 Sagem Communication Austria GmbH
5103 506 1929.1 AT/CH/DE (Fax 3340/MF 3350)
http://www.sagem.com
32

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sagemcom MF3350 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sagemcom MF3350 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 1,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info