458768
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
D16T/D18T/D21T
- 1 -
1. Voorwoord
Geachte klant,
U hebt een DECT-telefoon van SAGEMCOM aangeschaft en wij danken u hartelijk voor het
vertrouwen dat u in ons hebt.
Dit product is met de grootste zorg gemaakt. Als u problemen tijdens het gebruik ondervindt, raden wij
u aan om de gebruikershandleiding door te nemen. U kunt tevens meer informatie vinden op de site:
http://www.sagemcom.com
Voor uw gemak en veiligheid vragen wij u om aandachtig de navolgende paragraaf te lezen:
Aanbevelingen en veiligheidsmaatregelen
Plaats uw DECT-telefoon niet in een vochtige omgeving (badkamer, douche, washok, keuken,
enzovoort) of op minder dan 1,50 meter afstand van een watervoorziening en plaats uw telefoon
ook niet buiten. Gebruik het apparaat bij temperaturen die tussen 5°C en 45°C liggen.
Gebruik alleen de voedingsadapter die bij de telefoon is geleverd, sluit het voetstuk van het
basisstation aan volgens de installatieaanwijzingen in dit boekje en de aanwijzingen op het
identificatielabel van de adapter (spanning, voltage, frequentie)
(1)
.
De voedingsadapters zijn beveiligd en zullen spanning van 230 V omzetten. Ze moeten in de
nabijheid van het toestel geplaatst worden, en moeten makkelijk toegankelijk zijn.
Deze telefoon is bestemd om te worden aangesloten op het openbare telefoonnetwerk. Neem
in geval van problemen contact op met de winkel waar u de DECT heeft aangeschaft. Gebruik
alleen de bijgeleverde telefoonkabel.
Om uw persoonlijke veiligheid te garanderen, plaats uw handset nooit op het basisstation
zonder batterij, of zonder de batterijklep, omdat u dan een elektrische schok zou kunnen krijgen.
Gebruik alleen een gecertificeerde oplaadbare AAA-batterij NiMH 2,4V 550 mAH om schade
aan uw toestel te voorkomen. Gebruik nooit een niet-oplaadbare batterij. Plaats de batterij in het
batterijvak van de handset met inachtneming van de polariteit.
Aan het einde van zijn levensduur, moet de batterij worden verwijderd volgens de
recyclinginstructies in dit boekje.
Uw DECT-telefoon heeft een bereik van ongeveer 50 meter binnenshuis en ongeveer
300 meter buitenshuis. De directe aanwezigheid van metalen massa's, een televisie of een
elektrisch apparaat kan het bereik verminderen.
De werking van bepaalde gevoelige medische apparaten en bepaalde beveiligingsapparaten
kan door de radiogolven van de telefoon worden verstoord. Wij raden u aan om altijd de
veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.
In gebieden waar het veelvuldig onweert, raden wij aan om uw telefoonlijn te voorzien van een
beveiliging tegen piekspanningen.
Dit apparaat werkt niet wanneer de stroom uitvalt: als u in geval van nood moet
telefoneren, raden wij u aan om bij een stroomstoring een ander apparaat te gebruiken
(2)
.
Het keurmerk CE bewijst dat het product voldoet aan de eisen van de richtlijn 1999/5/CE van
het Europees Parlement en de Europese Raad betreffende elektrische apparaten en
telecommunicatieapparaten, voor de veiligheid en gezondheid van gebruikers, voor
elektromagnetische interferentie. Bovendien is bij het apparaat gebruikgemaakt van een
frequentiespectrum voor aard- en luchtcommunicatie om schadelijke interferentie te voorkomen.
De verklaring van naleving kan worden opgezocht op de www.sagemcom.com website,
of kan worden opgevraagd op het volgende adres:
SAGEMCOM SAS
250, route de l'Empereur - 92500 Rueil-Malmaison – France
(1)
: Met uitzondering van installaties met het IT-schema dat volgens de richtlijn EN60950 is
gedefinieerd.
(2)
: In dit geval dient u een telefoon met een zelfstandige voeding te gebruiken.
Nederlands
- 2 -
2. Snelle installatie
Plaats de doos voor u, open de verpakking en controleer of de volgende items niet ontbreken:
1. een basisstation,
2. een volledige handset,
3. een batterijenvakje,
4. een telefoonkabel,
5. een volledig voedingsblok,
6. handset batterij,
7. de onderhavige gebruikershandleiding.
In geval u een DUO of TRIO pakket koopt, treft u voor elke handset de volgende items aan:
1. bureaulade met eigen voedingsblok,
2. een batterijenvakje,
3. handset batterij.
2.1. Digitale beveiliging
Uw telefoon is uitgerust met een beveiliging die alle kwaadwillige oproepen, niet geautoriseerde
toegang of "hacken" van uw telefoonlijn verhindert.
Wanneer u de handset in het basisstation plaatst, verifieert het toestel de beveiligingscode. Na
een stroomonderbreking of vervanging van de batterij, moet u de handset voor ongeveer 20
seconden in het basisstation plaatsen om de code te resetten.
2.2. De telefoon installeren
Netaansluiting
Telefoonaansluiting
batterij
2.4V 550mAh
Batterijkabel
1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment van de handset.
2. Plaats het batterijpak en sluit het snoer van links aan in de contactbus in de handset.
3. Plaats het dekplaatje terug. «ZOEKEN...» verschijnt op het scherm.
4. Sluit het voedingsblok aan op het stopcontact en vervolgens op het basisstation.
5. Een welkomsttekst in alle ondersteunende talen verschijnt op het scherm, druk op menu *.
6. Kies een land aan de hand van de toesten of en kies menu *.
U moet uw keuze bevestigen. Kies menu.
U hoort een bevestigingsignaal.
7. U ziet het beginscherm.
*
: volgens land
D16T/D18T/D21T
- 3 -
U kunt de instellingen van het beginscherm wijzigen. De standaardinstelling toont
naam en nummer van uw handset.
Om dit te doen, houd de toets
ingedrukt: de datum en het uur verschijnen op het
beginscherm.
Om terug de standaardinstelling te kiezen, houdt de toest
ingedrukt.
Plaats de handset op het basisstation om hem te laden. Als u de telefoon niet goed oplaadt, zal
de batterij minder goed werken.
8. Sluit de telefoonkabel aan op een wand telefoonaansluiting en op de telefoonaansluiting
aan de onderkant van het basisstation (zoals afgebeeld op de tekening).
9. Wanneer de batterijen zijn geladen, drukt u op
. U hoort dan in principe een kiestoon
Gebruik uitsluitend het meegeleverde voedingsblok en sluit het aan op het lichtnet
volgens de instructies van deze handleiding en de aanwijzingen op het LID-etiket van
het voedingsblok (spanning, stroom, frequentie van het lichtnet). Uit voorzorg en in
geval van gevaar kunnen de net adapters worden gebruikt als uit schakelaar van de
230 tv spanning. Zij moeten zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk
te bereiken zijn.
2.3. Toetsen van de handset
** het nummer van de voicemail kan worden gewijzigd (zie paragraaf "Snel kiezen" pagina 9).
Luidspreker
De microfoon activeren –
uitschakelen / Corrigeren /
Annuleren
Ophangen/
De handset aan/uitschakelen
Log uitgaande oproepen openen
Menu-/bevestigingstoets
Naar telefoonboek /
Navigatietoets onder
Navigatietoets boven /
Log van ontvangen
oproepen openen
Scherm
Opnemen
Handsfree *
Naar de voicemail
(lang indrukken) **
Intercomtoets
Toetsenbord
vergrendelen/ontgrendelen
Microfoon
* Enkel D21T
Opnieuw oproepen/flash-functie
Het belsignaal van
de handset uitschakelen
(lang indrukken)
Nederlands
- 4 -
2.4. Basisstation
Lokalisatietoets kort indrukken
Handsets zoeken lang indrukken
Handsets registreren
Plaats van de handset
2.5. Pictogrammen van de handset
Kracht van het signaal (knippert wanneer er geen signaal wordt ontvangen vanaf het
basisstation of als het te zwak is).
In gesprek (flikkert wanneer u in gesprek bent).
Berichtenaanduiding (afhankelijk van de provider).
Bel signaal van de handset is uitgeschakeld.
Gemiste en niet geraadpleegde oproep (verschijnt wanneer u een oproep ontvangt).
Telefoonboek.
Laadstatus pictogram (
:geladen ; + flikkert (zonder oplader) : leeg ; knippert
tijdens het laden).
Als het pictogram verandert naar
+ flikkert (oplader niet aangesloten), betekent
dat de batterij bijna leeg is. Plaats de handset in het basisstation om de batterij op te
laden.
D16T/D18T/D21T
- 5 -
3. Menu overzicht
geavanc. inst
verander pin
registrering
afmelden
land
resetten
Voork. nr. *
flashduur
kiesmodus*
1ste beltoon
* per land
telefoonboek
nwe gegevens
bellijst
bewerk gegev
wissen
alles wissen
dir. geheugen
pers. instel
HANDSETNAAM
melodie
TAAL
aut. ophang
klok & alarm
datum/tijd
formaat inst
alarm
alarmmelodie
4. Oproepen
4.1. Basis functie
4.1.1. Handsfree bellen
Als u een D21T product gekocht hebt, kunt u tijdens een gesprek de luidspreker van de
handset activeren.
1. Druk op
om de luidspreker van de handset te activeren.
2. Druk nogmaals op
om de luidspreker terug uit te schakelen.
4.1.2. Bellen
Controleer of de handset voeding heeft.
1. Druk op
. U hoort de kiestoon en het pictogram verschijnt.
2. Voer een telefoonnummer in. Het nummer wordt gekozen.
- OF -
1. Voer een telefoonnummer in en druk op
. In geval u zich vergist, drukt u op de
toets
om het laatst ingevoerde teken te wissen.
2. Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u op
.
Nederlands
- 6 -
4.1.3. Automatisch ophangen
(zie paragraaf 7.4 op pagina 12)
Door de handset terug te plaatsen op het basisstation (met handset opgenomen), zal de
handset de verbinding automatisch verbreken.
4.1.4. Oproepen beantwoorden
Wanneer de telefoon rinkelt, druk op om op te nemen.
1
4.1.5. Volume van de handset
U kunt het volume van de handset op elk moment regelen met een druk op de toets of . U
hoort een signaal bij elke druk op de toets. U hoort een dubbel signaal om aan te geven dat u
de grenzen van het instelbereik hebt bereikt.
4.1.6. Tijdmeter
Onmiddellijk na het indrukken van , verschijnt de ingebouwde tijdmeter (na
10 seconden) en wordt de duur van de oproep in uitvoering weergegeven in minuten en
seconden.
4.1.7. De oproep beëindigen
Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u op de rode toets .
De tijdmeter blijft 10 seconden op het scherm.
U kunt echter terugkeren naar het standby-scherm met een druk op
.
4.1.8. Een oproep opnieuw kiezen
U kunt eenvoudig de laatste 5 gekozen nummers opnieuw kiezen met uw handset.
Als u een nummer opnieuw wilt kiezen vanuit het standby-scherm:
1. Druk op
. Het laatst gekozen telefoonnummer verschijnt.
2. Druk op
of

om een lijst weer te geven met de 10 laatst gekozen telefoonnummers.
3. Druk op
om het gewenste telefoonnummer te kiezen.
4.1.9. De microfoon uitschakelen
Wanneer u in gesprek bent, kunt u de microfoon uitschakelen. Het gesprek wordt dan in de
wachtstand geplaatst.
- Als u de microfoon wilt uitschakelen: drukt u op de toets
oproep in uitvoering. De
melding "
geluid UIT
" verschijnt op het scherm. Uw gesprekspartner kan u niet langer
horen.
- Als u de microfoon wilt activeren: drukt u op de toets
om de oproep in uitvoering
te hervatten. Uw gesprekspartner hoort u nu opnieuw.
4.1.10. Opnieuw oproepen / Flash-functie
Druk op als u wilt overschakelen naar de lijn die door uw automatische huistelefooncentrale
wordt voorgesteld of naar de functie Signaal voor dubbele oproep die door uw telecombedrijf
wordt aangeboden.
4.1.11. Tijdelijke kiestonen (volgens land)
Op een toestel met pulse-dialing kunt u de functie Tijdelijke kiestonen gebruiken voor
bepaalde IT-systemen (bijvoorbeeld bankdiensten).
1. Druk op de toets
wanneer de verbinding tot stand is gekomen.
2. Druk op de toetsen die door de spraakdienst worden aangegeven.
3. Wanneer u ophangt, wordt de pulse-dialing automatisch hersteld.
D16T/D18T/D21T
- 7 -
4.1.12. De handset lokaliseren
Als u een handset snel wilt terugvinden D16T/D18T/D21T:
Druk op van het basisstation, "PAGING " flikkert op het scherm van de handsets die op uw
D16T/18T/21T basis zijn geregistreerd. Dit duurt totdat u op een willekeurige toets van de
handset drukt, of opnieuw op
drukt op het basisstation.
4.2. Nummerweergave (CLIP)
Deze telefoon registreert de nummers van mensen die u proberen te bereiken en geeft deze
weer.
U moet u echter eerst abonneren op de service Nummerweergave alvorens deze functie te
kunnen gebruiken.
Als u niet bent geabonneerd op deze service of het nummer wordt gemaskeerd, zal het
nummer worden gepresenteerd als onbekend.
4.2.1. Overzicht van oproepen
De nummers van personen die u hebben opgeroepen worden geregistreerd in het overzicht
van oproepen.
Wanneer u deze lijst opent, verschijnt het pictogram
.
De lijst bevat de nummers van de 10 laatste personen die u hebben opgeroepen.
4.2.2. Niet beschikbare nummers
Niet besch.
: u bevindt zicht niet in dezelfde zone als uw gesprekspartner.
Verb. nummer
: uw gesprekspartner wil zijn nummer niet bekend maken.
4.2.3. Het overzicht van oproepen openen
1. Druk op als u een overzicht wilt weergeven van alle verzonden of ontvangen oproepen.
De laatste geregistreerde nummers (bestaande uit maximaal 12 cijfers) zullen dan worden
weergegeven.
2. Druk opof om het overzicht te doorlopen.
4.2.4. Lemand opnieuw bellen
1. Druk op als u een overzicht wilt weergeven van alle verzonden of ontvangen oproepen
.
2. Druk op of om een opgeslagen nummer te selecteren.
3. Druk op
om het geselecteerde nummer te kiezen.
4.2.5. Een gekozen of ontvangen nummer verwijderen
1. Druk op als u een overzicht wilt weergeven van alle verzonden of ontvangen
oproepen.
2. Druk op of om een opgeslagen nummer te selecteren.
3. Druk op de toets menu.
- Kies "wissen" om het gekozen nummer te wissen.
- Kies "alles wissen " om alle nummers uit de lijst te wissen.
4. U moet uw keuze bevestigen.
5. Via het toetsen van de handset:
- als u de opdracht nummers verwijderen wilt annuleren, drukt u op de toets
.
- als u de opdracht nummers verwijderen wilt bevestigen, drukt u op de toets menu.
6. Het overzicht van gekozen (of ontvangen) nummers is verwijderd. U hoort een
bevestigingssignaal.
Nederlands
- 8 -
4.2.6. Een nieuw item aanmaken in het telefoonboek met behulp van het
overzicht van oproepen
1. Druk op . Het overzicht van verzonden of ontvangen oproepen verschijnt.
2. Gebruik de toetsen of om een nummer te selecteren.
3. Druk op de toets menu, kies vervolgens "nr opslaan".
4. Voer de naam van het nieuwe item in. Druk op menu.
Het item is nu geregistreerd in het telefoonboek. U hoort een bevestigingssignaal.
Opmerking!
Het scherm kan het nummer van uw gesprekspartner volledig weergeven indien
het niet meer dan 12 cijfers bevat.
Druk op
om de volgende cijfers te zien.
5. Telefoonboek
U kunt maximaal 50 items (bestaande uit 24 cijfers en 12 lettertekens) opslaan.
5.1. Een geregistreerd nummer kiezen
1. Druk op om het telefoonboek te openen.
2. Druk op of om de items van het telefoonboek te lezen.
3. Als het juiste nummer geselecteerd is, druk op
. Het weergegeven nummer wordt
gekozen.
5.2. Een item aanmaken/opslaan
1. Druk op menu, "telefoonboek" verschijnt op het scherm. Druk op de toets menu.
2. "nwe gegevens" verschijnt op het scherm, druk opnieuw op de toets.
3. Het invoerscherm van de naam van het item verschijnt. Voer de naam in van het aan te
maken item. Druk op de toets menu om de ingevoerde naam te bevestigen.
4. Het invoerscherm van het nummer verschijnt. Voer het nummer in. Druk op menu om te
bevestigen.
Het item is nu geregistreerd in het telefoonboek. U hoort een bevestigingssignaal.
5.3. Een item wijzigen
1. Druk op de toets menu, " telefoonboek " verschijnt op het scherm. Druk op de toets menu.
2. Kies " bewerk gegev " met behulp van de toetsen of druk op de toets menu.
Het telefoonboek wordt geopend, selecteer het te wijzigen item met behulp van of .
Druk op de toets menu.
3. Het invoerscherm van de naam verschijnt met de cursor aan het einde van de regel :
- Als de weergegeven informatie klopt, drukt u op de toets menu.
- Als de weergegeven naam niet klopt, drukt u op de toets
om de lettertekens te
wissen.
- Voer de nieuwe naam in en druk op de toets menu.
4. Het invoerscherm van het nummer verschijnt met de cursor aan het einde van de regel:
- Als de weergegeven informatie klopt, drukt u op de toets menu.
- Als het weergegeven nummer niet klopt, drukt u op de toets
om de cijfers te
wissen.
- Voer het nieuwe nummer in en druk op de toets menu.
5. Het item is gewijzigd. U hoort een bevestigingssignaal.
D16T/D18T/D21T
- 9 -
5.4. Een item / het hele telefoonboek verwijderen
1. Druk op de toets menu, " telefoonboek " verschijnt op het scherm; druk op de toets menu.
2. Kies " wissen " met behulp van de toetsen of druk op de toets menu.
het telefoonboek wordt geopend, selecteer het te verwijderen item met behulp van of .
Druk op de toets menu.
3. U moet uw keuze bevestigen.
4. Met behulp van het toetsenbord van de handset:
- Als u de opdracht voor het verwijderen van het item wilt annuleren, drukt u op de
toets
.
- Als u de verwijdering van het item bevestigt, drukt u op.
Een item van het telefoonboek of het hele telefoonboek wordt verwijderd. U hoort een
bevestigingssignaal.
Opmerking!
Bij een foute invoer, druk op om het laatst ingevoerde teken te wissen.
Opmerking!
Als u het hele telefoonboek wilt verwijderen, kiest u "ALLES wissen " met de
toetsen, druk op de toets menu.
U moet uw keuze bevestigen:
- Druk op
om het wissen te annuleren.
- Druk op menu om te bevestigen.
Alle contacten uit de telefoonlijst worden gewist.
U hoort een bevestigingssignaal.
5.5. Snel kiezen
Via deze functie kunt u twee nummers instellen op de toetsen 1 en 2 van het toestenbord.
Opmerking!
Het nummer van de voicemail is geen standaardinstelling, u kunt deze instellen via
de toets
. Contacteer uw operator om dit nummer te krijgen.
1. Druk op de toets menu, " telefoonboek " verschijnt op het scherm; druk op de toets menu.
2. Kies " dir. geheugen " met behulp van de toetsen of druk op de toets menu.
3. Met de toets of , kiest u de toets waar u een nummer wil instellen (1 of 2), druk dan op
menu, "geen nummer" verschijnt op het scherm.
Druk op de toets menu.
4. " bewerk nr. " verschijt op het scherm, druk op de toets menu.
5. Het invoerscherm voor de naam wordt geopend. Voer de naam in. Druk op de toets menu.
6. Het invoerscherm voor het nummer wordt geopend. Voer het nummer in. Druk op de toets
menu. U hoort een bevestigingssignaal.
5.5.1. Bellen via snel kiezen
Om een opgeslagen (snel kiezen) nummer te bellen via een van de toetsen:
1. Houd de toets waar het nummer werd ingesteld ingedrukt (1 of 2).
2. Het nummer wordt op het scherm weergegeven en wordt automatisch gevormd.
5.6. Een pauze inlassen (bij het nummer kiezen)
U kunt een pauze inlassen in de nummering van een telefoonnummer als u wilt dat er bepaalde
tijd wordt gewacht totdat de telefoonlijn is geopend.
Houdt
ingedrukt om een pauze in te lassen bij het invoeren van het nummer. ’’P’’
verschijnt op het scherm.
Nederlands
- 10 -
6. Functies voor meerdere handsets
De functies voor meerdere handsets zijn mogelijk als er minstens twee handsets zijn
geregistreerd in hetzelfde basisstation.
6.1. Interne oproep/Intercom
1. Zorg ervoor dat de handset in stand-by modus staat.
2. Druk op de toets
van de handset.
- Als uw installatie bestaat uit twee handsets, wordt de tweede handset rechtstreeks
opgeroepen; "handset " gevolgd door het nummer van de handset verschijnt op het
scherm.
- Als uw installatie meer dan twee handsets telt, knippert het pictogram INT op het scherm
en worden de nummers van alle andere geregistreerde handsets weergegeven.
- Voer het nummer in van de handset die u wilt oproepen of druk op de toets
pour
om alle handsets op te roepen. De handset(s) gaat/gaan over.
3. Bij de opgeroepen handset, neemt u op door de groene toets in te drukken
.
6.2. Een interne oproep ontvangen
1. Interne en externe oproepen onderscheiden zich door hun verschillend belsignalen. Het
pictogram "
" knippert op het scherm. “handset” verschijnt gevolgd door het nummer van de
oproepende handset.
2. Druk op
om op te nemen. Het pictogram " " houdt op met knipperen.
3. Als u een interne oproep wilt beëindigen, drukt u op
.
6.3. Oproepen beheren
6.3.1. Een externe oproep en een interne oproep
Een externe oproep doorverbinden
1. Wanneer u in gesprek bent, drukt u op . De externe oproep wordt in de wachtstand
geplaatst.
2. Voer het nummer in van de handset waarnaar u de oproep wilt doorverbinden. Wanneer de
gebruiker antwoordt, kunt u hem/haar doorverbinden.
3. Druk op
om de oproep door te verbinden.
Opmerking!
Als u wilt omschakelen tussen gesprekspartners, houdt u de toets ingedrukt,
totdat u een geluidsignaal hoort.
Opmerking!
Als de opgeroepen handset niet antwoordt, drukt u op om de oproep terug te
nemen.
Conferentiegesprek (met 3 deelnemers)
U kunt een conferentiegesprek voeren tussen een gesprekspartner en twee andere handsets
die zijn geregistreerd in het basisstation. Ga als volgt te werk voor een conferentiegesprek met
een externe oproep:
1. Druk op de toets
. De externe oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Voer het nummer in van een handset. Wacht totdat de gebruiker de handset opneemt.
3. Houdt de toets
ingedrukt om het conferentiegesprek met drie gesprekspartners te
starten. "conferentie" verschijnt op het scherm van de handsets.
D16T/D18T/D21T
- 11 -
6.3.2. Twee externe oproepen
U ontvangt een tweede oproep terwijl u al in gesprek bent
Tijdens het gesprek hoort u het piepsignaal van uw telecombedrijf om u te informeren dat er een
tweede oproep wachtende is. Op het scherm worden de gegevens van de wachtende oproeper
weergegeven.
drukt u op
en vervolgens op de toets om deze nieuwe oproep te beantwoorden.
Uw eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst en u kunt spreken met de tweede
gesprekspartner.
Een tweede oproep plaatsen terwijl u al in gesprek bent
Terwijl u in gesprek bent, drukt u op
en vervolgens kiest u het nummer dat u wilt bellen.
De huidige oproep wordt dan in de wachtstand geplaatst en u wordt verbonden met de tweede
oproep.
Omschakelen tussen de oproepen
U kunt omschakelen tussen de oproepen met een druk op en vervolgens op de toets .
De huidige oproep wordt dan in de wachtstand geplaatst en u wordt verbonden met de tweede
oproep.
Een van de twee oproepen beëindigen
Als u een oproep wilt beëindigen en verder wilt gaan met de andere drukt u op en
vervolgens op de toets
.
De huidige oproep wordt dan definitief beëindigd en u gaar verder met de tweede oproep.
Als u een conferentiegesprek wilt voeren met 3 deelnemers (de 2 oproepen en uzelf)
Terwijl u in gesprek bent, drukt u op
en vervolgens op de toets .
U kunt dan tegelijkertijd spreken met de 2 gesprekspartners.
Als u het conferentiegesprek met 3 deelnemers wilt beëindigen, drukt u op rood
.
7. De telefoon instellen
7.1. Naam van de handset
De standaard naam van de handset is "
handset N
" waarbij
N
het nummer is dat werd
toegewezen aan deze geregistreerde handset.
1. Druk op de toets menu. Kies " pers. instel " met behulp van de toetsen of druk op de
toets menu.
2. Kies " HANDSETNAAM " met behulp van de toetsen of druk op de toets menu.
3. Voer de naam in van de handset met behulp van het toetsenbord (maximaal 10
lettertekens). Gebruik de toets
om de naam letterteken na letterteken te wissen.
4. Druk op de toets menu om de opgegeven naam te bevestigen.
Nederlands
- 12 -
7.2. Het belsignaal instellen
7.2.1. Het volume wijzigen van het belsignaal van de handset
1. Druk op de toets menu. Kies " pers. instel " met behulp van de toetsen of druk op de
toets menu.
2. Kies "MELODIE" met behulp van de toetsen of druk op de toets menu.
3. Kies "BEL VOLUME " met behulp van de toetsen of druk op de toets menu.
4. Stel met behulp van de toetsen of het gewenste volume in.
5. Kies het gewenste volumeniveau en druk vervolgens op de toets.
7.2.2. Het belsignaal van de handset wijzigen
1. Druk op de toets menu. Kies " pers. instel " met behulp van de toetsen of druk op de
toets menu.
2. Kies "MELODIE" met behulp van de toetsen of druk op de toets menu.
3. Kies " BELtONEN" met behulp van de toetsen of druk op de toets menu.
4. Kies een belsignaal via de toetsen of .
5. Kies een melodie en druk vervolgens op de toets.
7.2.3. het aanslaggeluid van de toetsen activeren/uitschakelen
1. Druk op de toets menu. Kies " pers. instel " met behulp van de toetsen of druk op de
toets menu.
2. Kies "MELODIE" met behulp van de toetsen of druk op de toets menu.
3. Kies " TOON OPSLAAN" met behulp van de toetsen of druk op de toets menu.
Er verschijnt een scherm dat u informeert over de huidige status. Gebruik de toetsen of
om de status te wijzigen.
4. Druk op menu om uw instelling te bevestigen.
7.3. De taal van de handset wijzigen
1. Druk op de toets menu. Kies " pers. instel" met behulp van de toetsen of druk op de
toets menu.
2. Kies " TAAL " met behulp van de toetsen of druk op de toets menu.
3. Kies een taal in de lijst van beschikbare talen met behulp van de toetsen of .
4. Druk op de toets menu U hoort een bevestigingssignaal.
7.4. Automatisch opnemen
(zie paragraaf 4.1.3 op pagina 6)
Via de functie automatisch ophangen, zal de verbinding automatisch verboken worden nadat u
de handset op het basisstation geplaatst hebt.
1. Druk op de toets menu. Kies " pers. instel " met behulp van de toetsen of druk op de
toets menu.
2. Kies " aut. OPHANG " met behulp van de toetsen of druk op de toets menu.
De huidige status wordt meegedeeld op het scherm. Gebruik de toetsen of om deze
te wijzigen.
3. Druk op menu om uw instelling te bevestigen. U hoort een bevestigingssignaal.
7.5. Toetsvergrendeling
1. Houdt de toets 1 seconde ingedrukt. Een schermmelding informeert u dat de
toetsvergrendeling actief is.
2. Om de toetsen te deblokkeren houdt u de toets
ingedrukt gedurende 1 seconde.
Dépliant LU D16_18_21T NL.fm Page 1 Jeudi, 22. avril 2010 11:38 11
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sagem D21T bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sagem D21T in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,82 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sagem D21T

Sagem D21T Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Português, Espanõl, Polski - 132 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info