Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Approx 45 mm
11mm
Linkage Rod A Assembly . . . .x3
(Initial length for the rods from the
swashplate to the Blade Grip.)
Please read this user manual carefully, it contains instructions for the correct assembly of the KIT.
Please refer to the website www.goblin-helicopter.com for updates and other important information. Thanks You.
Blade Grip Linkage Assembly
Head Cap
Screw M2.5x15mm
(HC028-S)
Flanged Bearing
2.5x
6x2.5
(HC400-S)
Bushing
[H0599]
Blade Grip Linkage
(H0598-S)
Linkage Rod
(H0561-S)
Plastic Ball Link
(H0403-S)
Center Hub Assembly
Center Hub
(H0595-S)
Spindle
(H0596-S)
Uniball M2
(H0538-S)
Uniball M2
(H0538-S)
Uniball M2
(H0537-S)
Swashplate
Assembly
(H0600-S)
Swashplate Assembly
Blade Grip Assembly
Head Cap
Screw M2.5x8mm
(HC020-S)
Bearing
5x
10x4mm
(HC411-S)
Blade Grip Arm
(H0597-S)
Main Blade Grip
(H0513-S)
Washer
7.5x
10x0.5
(H0349-S)
Thrust Bearing
5x
10x4mm
(HC435-S)
Blade Grip Linkage
Assembly
Head Cap Screws
Shoulder M3x16mm
(HC074-S)
Nylon Nut M3
(HC206-S)
Nylon Nut M3
(HC206-S)
Head Cap Screws
Shoulder M3x18
(HC079-S)
Blade Grip
Assembly
C Washer
5x
7x0.2mm
(HC449-S)
[HC449-S]
[H0513-S][H0595-S]
Note
eg: Microlube GL261
HEX 2.5 Inside
Button Head Cap
Screw M4x6mm
(HC096-S)
Bearing
5x
10x4mm
(HC411-S)
A27_Rev 01
Page 1
HPS3 ROTOR HEAD
[
H0640-K
]
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw SAB Heli Division Head HPS3 - H0640-K bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van SAB Heli Division Head HPS3 - H0640-K in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info