122428
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/22
Pagina verder
Helpline 00800 31133113
89
GB User ManualD BedienungsanleitungI Istruzioni per l’usoF Mode d’emploiNL Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
Hartelijk gefeliciteerd met de koop van de easytip universele afstandsbediening. Bij
het design en de produktie van dit produkt werd met grote zorgvuldigheid te werk
gegaan. Bij een reglementaire toepassing van uw nieuwe afstandsbediening zal deze
u vele jaren lang goede diensten bewijzen. Op de volgende bladzijden is beschre-
ven, hoe u uw easytip universele afstandsbediening het best kunt gebruiken.
Inleggen en vervangen van de batterijen
Uw easytip wordt door twee 1,5 volt alkalibatterijen (IEC LR 03, AAA) ver-
zorgd. Wij adviseren u alleen nieuwe batterijen te gebruiken. In geen geval
dient u oude en nieuwe batterijen tesamen te gebruiken, omdat dat de
capaciteit van uw easytip sterk kan beïnvloeden en bovendien de levens-
duur van de batterijen aanzienlijk verkort. Nadat u de batterijen heeft inge-
legd, drukt u alstublieft een willekeurige toets en controleert u of de rode
lichtdiode begint te branden; dit is de bevestiging dat de batterijen correct
werden ingelegd.
Let u alstublieft op het volgende:
Legt u de batterijen in overeenstemming met de markeringen op de
binnenkant van het batterijenvakje in.
Verwijdert u onmiddellijk eventueel leeglopende batterijen.
Ontdoet u de oude batterijen volgens de instructies van de desbetref-
fende fabrikant.
Gebruiksaanwijzing
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ruwido m 5 easytip bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ruwido m 5 easytip in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info