Verklein
Vergroot
ruwido austria gmbh
t +43 6216 4571-0
offi ce@ruwido.com
www.ruwido.com
Köstendorfer Str. 8
5202 Neumarkt
Austria
2009-03-16
replacement remote control
product name Amadeus
ruwido article number individual —> please check catalogue
EAN code individual
measurement of product l 20,5 / w 5,8 / h 2,2 cm
measurement of packaging l 20,7 / w 5,9 / h 2,3 cm
weight (without packaging) 97 gr
weight (with packaging) 114 gr
pcs per carton 100
measurement of carton l 42,5 / w 27,5 / h 32,5 cm
weight of carton with products 11,9 kg
product specifi cation
replacement remote control
devices: TV, VCR (only if the original TV remote has VCR functions)
approx. 650 types available which cover more than 75.000
references of original remotes (for details please see catalogue or
CD-ROM)
laser-printed symbols.
90.000 references covered by the database on a separate CD-ROM
requires 2 AAA batteries
special product features
specifi c infrared-software already programmed.
covers every single function of the original-remote.
variable button-layout, very close to those of the original remote.
no programming needed, insert batteries and there you go.
service & guarantee
24 months warranty
free info line: 00800 3113 3113
high quality product manufactured according to EN-ISO 9001:2000
made in Austria - European Union by www.ruwido.com
original size

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ruwido Amadeus bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ruwido Amadeus in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info