678712
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
TD-LTE digital mobile phone
Item
Name Function
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Customizable
key
Volume keys
SOS key
Front camera
Flash
A custom shortcut function key
Adjust volume
SOS key
Earphone jack
When earphones connected,
also doubles as antenna for FM
radio to function
Receiver
Outputs call audio
Recent apps
key
Tap to show recently used
apps
Home key
Tap to return to the home
screen
Back key
Tap to return to previous menu
or exit the running application
Able to charge phone via
these strips
External charg-
ing strips
Micro USB port
For data I/O and for charging
Power key
Start up or Shut down
Long press to open mobile
phone mode and
12
Camera key
Short press to open to camera
Rear camera
Camera flash and torch
Speaker
Outputs sound
13
14
15
16
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
16
14
15
-01-
-02- -03- -04- -05- -06-
Rg720
SIM card/Micro SD card installation and
removal, the back cover lock and unlock
When you order a mobile phone service, you will receive a
Subscriber Identity Module (SIM) card that contains your
order details, such as a personal identification number (PIN)
and optional service.
The SIM card slot of this device is only suitable for
conventional standard SIM cards and small cards (if a SIM
card is smaller than a conventional card, please use a
suitable card holder), inserting an unauthorized SIM card or
SD card may cause damage to the SIM card and SD card
slot of this device.
Firstopenthebackcover.
When installing the SIM card or SD card, turn up the sheet
metal under the direction marked on the sheet metal. Insert
the SIM card in accordance with the slot prompt direction as
the following picture. The chip of the card should be down.
Put the chip of SD card down and insert the corresponding
slot. In the end, push down the slot on the sheet metal and
buckle in place.
SI M1
SI M2
SD
Insert the back cover into the back cover slot and press it
closely as per the following picture, then close the back
cover as shown below.
Note: Please shut down before removing the SIM card or
memory card, and then remove the SIM card or SD card
from the SIM card or SD card slot in the opposite direction.
Note: After installation is complete, be sure to tightly battery
cover, tightening the battery cover screw lock,to avoid the
damage of water or dirt entering the mobile phone.
Only RugGear battery cover and accessories can be used.
Insert / pull out the memory card tip:
To store additional multimedia data, you must insert a
memory card that accepts up to 64GB.Please make sure to
remove the memory card under safe condition.
1. Choose "Settings" → "Save" → "Unload Storage device"
→ "OK".
2. Please remove the memory card after shutting down.
Waterproof and dust proof usage strategy
Your device has been tested and proved in certain
conditions with waterproof and dustproof performance In
accordance with international standard IEC 60529.
IP level as follows:
without protection without protection
There is no effect when water
drops drop on the cover
When mobile phone tilts to 15
degrees, there is no effect
when water drops drop on the
cover
There is no effect that water
drops from 60 degrees onto
cover.
There is no effect that when a
liquid is splashed on the
mobile phone in any direction
Rinse with water without any
damage. There is no effect
when the mobile phone is
flushed with water
Prevent large solid
from intrusion
Prevent middle solid
from intrusion
Prevent small solid
from intrusion
Prevent substance
bigger than 1 mm from
intrusion
Prevent harmful dust
from accumulating
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
Quick Start Manual
Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw RugGear RG720 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van RugGear RG720 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 1,5 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info