Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/254
Pagina verder
49
Hoofdstuk 2. Geluiden selecteren
Een Performance bevat Patch (of ritmeset) toewijzingen voor elk Part,
alsmede volume en pan instellingen.
Als u van Performance verandert, roept u de instellingen van Parts 1-
16, samen met de andere gerelateerde instellingen die in die Perfor-
mance zijn opgeslagen, op.
In de Performance mode is een ‘keyboard switch’ instelling,
welke specificeert welke van de Parts 1-16 geluid zal produce-
ren. Als u in de Performance mode op het toetsenbord speelt, zult
u de Parts horen waarvan de keyboard switch op ‘ON’ staat, en
het Part dat op dat moment geselecteerd is (het ‘huidige Part’).
Meer over de keyboard switch vindt u bij ‘De Parts die geluid zul-
len produceren selecteren (Keyboard Switch)’ (p.134).
Instellingen die in een Performance
worden opgeslagen
Als u een Performance die u heeft bewerkt wilt behouden, drukt u op
[WRITE] om deze als een User Performance op te slaan. Voor details
over opslaan, kijkt u bij ‘Een door u gecreëerde Performance opslaan
([WRITE])’ (p.133).
Een Performance bevat de volgende instellingen:
Alle parameters die in het PERFORM PLAY scherm bewerkt kun-
nen worden (p.134) (Performance parameters).
Instellingen voor de D Beam en andere regelaars (p.135).
Arpeggio en Chord Memory instellingen (p.60, p.64).
Ritmepatroon groep nummer (p.74).
De inhoud van effectbewerking die in de Performance mode is
uitgevoerd (p.82).
Wanneer een Performance wordt bewerkt, wordt een ‘*’ in het
PERFORM PLAY scherm getoond.
De veranderingen die u aanbrengt door het bewerken van een
Performance zijn tijdelijk. Deze worden genegeerd als de stroom
wordt uitgezet of een andere Performance selecteert. Als u de
veranderingen in een Performance die u heeft bewerkt wilt
behouden, moet deze in het User geheugen worden opgeslagen
(p.133).
De Performances van de JUNO-STAGE zijn in twee groepen verdeeld:
User en Preset.
USER
Dit is een groep herschrijfbare Performances binnen de JUNO-STAGE.
Performances die u creëert, kunnen in deze groep worden opgesla-
gen. De User groep bevat reeds 64 Performances.
PRST (Preset)
Dit is een groep van niet herschrijfbare Performances binnen de
JUNO-STAGE. Echter, aangezien u vrij bent de huidig geselecteerde
Performance te bewerken, kunt u een Preset Performance selecteren,
deze bewerken, en de bewerkte Performance in de User groep op-
slaan.
1. Druk op [PERFORM].
De JUNO-STAGE gaat naar de Performance mode, en het PER-
FORM PLAY scherm verschijnt.
fig.disp-prfrmplay.eps
2. Gebruik de cursor knoppen om de cursor naar de Performance
groep te verplaatsen.
3. Gebruik de VALUE knop of [DEC] [INC] om de gewenste Perfor-
mance groep te selecteren.
4. Gebruik de cursor knoppen om de cursor naar het Performance
nummer te verplaatsen.
5. Gebruik de VALUE knop of [DEC] [INC] om de gewenste Perfor-
mance te selecteren.
Performances uit een lijst selecteren
Wanneer de cursor zich op het Performance nummer bevindt, kunt u
op [ENTER/LIST] drukken voor toegang tot het PERFORMANCE LIST
scherm.
fig.disp-prfrmlist.eps
Gebruik [] [] om de Performance groep te selecteren, gebruik
de VALUE knop of [DEC] [INC] om de gewenste Performance te selec-
teren, en druk op [ENTER].
Uw keuze voor de Performance wordt bevestigd, en u keert neer het
PERFORM PLAY scherm terug.
De JUNO-STAGE in de
Performance mode bespelen
Een Performance selecteren
Performance groep
Song afspeel locatie
of
ritmepatroon status
Tempo
Performance nummer/naam
Song naam
of
ritmepatroon
Huidige part
49

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Roland Juno-Stage bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Roland Juno-Stage in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 8,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info