Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
©2003, Rival
®
A Division of The Holmes Group
FD325S/428-0898
Printed in China FD325S03EM2
LIMITED ONE-YEAR WARRANTY
Rival
®
warrants this product to be free from defects in materials or workmanship for one (1) year from date of
original purchase. If you have a claim under this warranty please follow these procedures:
1) Within the first 45 days from date of original purchase, defective product should be returned to original
place of purchase for replacement (with proof-of-purchase).
2) Within the first 12 months from date of purchase Rival will repair or replace (at no charge) the defective
product if it is delivered freight prepaid during that period to an authorized service station. To obtain warranty
service visit:
www.rivalproducts.com
Or, you may write to Rival c/o The Holmes Group, attention: Consumer Returns, 32 B Spur Drive, El Paso, TX
79906. Proof of purchase is required when requesting warranty service - SAVE YOUR SALES RECEIPT. This
warranty is extended only to the original purchaser and does not apply to commercial use, unreasonable use,
or to damage to the product (not resulting from defect or malfunction) while in the possession of the
consumer. Rival disclaims all responsibility for consequential, incidental, or commercial losses caused
by the use of this product. Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or
consequential losses, so the foregoing disclaimer may not apply to you. This warranty gives you specific legal
rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.
FD325 S
Stainless Steel
Electric Fondue Pot
Owner’s Guide
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
FD325S03EM2 3/14/03 8:17 AM Page 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Rival FD325 S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Rival FD325 S in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info