Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Manuel d’encastrement contrôle d’étanchéité Gas 3000 / Gas 3000 Eco
1. Monter l’interrupteur de pression, au moyen des étriers de fixation et du matériel
de fixation fourni, sur le profilé de support avant [1] (voir figure A1 pour les
éléments 7 et 9 et figure A2 pour les éléments 11 à 19 inclus).
2. Démonter les bouchons d’étanchéité supérieur/inférieur sur la face latérale du
bloc-gaz. Monter à ce niveau la combinaison de raccord à coude/étranglement
par le biais d’un moyen d’étanchéité admis.
3. [2.3] Placer le manchonsupport dans le tuyau et monter celui-ci dans le raccord
à coude/étranglement venant tout juste d’être placé.
4. Ouvrir le pupitre de commutation en desserrant quelque peu les 2 vis [4].
5. Introduire le câble de branchement dans l’un des écrous libres (du côté gauche
du pupitre de commutation). Monter les 2 âmes dans le bornier supérieur sur les
bornes 37 et 38. Symbole ( ) (voir fig. B.) Refermer ensuite le pupitre de
commutation.
6. Se rendre dans la cinquième page-écran dans le niveau utilisateur en appuyant
4 fois sur la touche ' ' située sur le tableau de commande. Puis y introduire
le code 0012. Sélectionner ensuite loption 'réglages maintenance'. Puis
sélectionner à nouveau loption réglages auxiliaires. Sélectionner le numéro
doption 2 'Contrôle fuite de gaz'. En utilisant la touche ' ' se placer sur 'Oui'
et appuyer sur la touche ' '. Les deux flèches doivent maintenant se trouver
sur 'Oui'. Quitter à nouveau le niveau maintenance en appuyant de nouveau 4
fois sur la touche ' '.
Linstallation est alors terminée.
Inbouwhandleiding Gaslekkontrole Gas 3000 / Gas 3000 ECO
1. Monteer de drukschakelaar middels de bevestigingsbeugel en het bijgeleverde
bevestigingsmateriaal aan het voorste ondersteuningsprofiel (zie tekening A1 voor de
7 en 9 leden en tekening A2 voor de 11 t/m 19 leden).
2. Demonteer, aan de zijkant van het gasblok, de voor / onderste afdichtstop. Monteer
door de knie/knel-koppeling samenstelling m.b.v. een toegestaan afdichtmiddel. [2, 3]
3. Breng de steunhuls aan in de slang en monteer deze in de zojuist aangebrachte knie/
knelkoppeling.
4. Open het schakelpaneel door de 2 schroeven [4] iets los te draaien en de deksel
naar voren te kantelen.
5. Steek de aansluitkabel door 1 van de vrije wartels. (Aan de linkerzijde van het
schakelpaneel). Monteer de 2 aders in de bovenste klemmenstrook op de klemmen
37 Ø 38 (symbool ) (zie tek. B) sluit daarna het schakelpaneel weer.
6. Ga door 4 maal op de '
'-toets op het bedieningspaneel (5) te drukken naar het 5e
scherm in het gebruikersniveau en voer de kode 0012 in. Kies hierna de optie
'Service instellingen'. Kies hierna weer voor 'overige instellingen'. Selecteer optie-
nummer 2 'Gaslekkontrole'. Ga met de ' '-toets naar 'Ja' en druk op de ' '-toets.
De twee pijltjes zullen nu bij 'Ja' staan. Verlaat het serviceniveau weer door wederom
4 maal op de '
' toets te drukken.
De installatie is hiermee voltooid.
Einbauanleitung Gasleckkontrolle Gas 3000 / Gas 3000 ECO
1. Druckschalter mit Befestigungsbügel und mitgelieferten Befestigungselementen am
Seite vom Stützprofil vorne [1] montieren (siehe Zeichnung A1 für 7- und 9-Glieder-
Ausführung und Zeichnung A2 für 11- bis 19-Glieder-Ausführung).
2. Seitlich am Gaskombinationsventil den vorderen unteren Verschlußstopfen
abnehmen und dort die Winkelverschraubungseinheit mit einem dafür zugelassenen
Dichtmittel anbringen.
3. [2.3] Knickschutzhülse in den Schlauch einsetzen und diesen an die zuvor montierte
Winkelverschraubung anschließen.
4. Die beiden Schrauben am Kesselschaltfeld leicht lösen und Schaltfeld öffnen [4].
5. Anschlußkabel durch eine der freien Kabelverschraubungen führen (auf der linken
Seite des Kesselschaltfeldes) und die beiden Adern an die Klemmen 37 und 38 der
oberen Klemmenleiste anschließen. Symbol ( ) (siehe Zeichnung B).
Kesselschaltfeld anschließend wieder schließen.
6. Durch viermalige Betätigung der '
'-Taste am Bedienpult [5] zum 5. Bildschirm der
Benutzerebene blättern und Code 0012 eingeben. Nun die Option
'Wartungseinstellungen' und danach 'Sonstige Einstellungen' anwählen.
Auswahl Nr. 2 'Gasleckkontrolle' anwählen. Mit der ' '-Taste 'Ja' wählen und die
' '-Taste drücken. Die beiden Pfeile zeigen jetzt auf 'Ja'. Wartungsebene durch
erneute viermalige Betätigung der ' '-Taste wieder verlassen.
Die Installation ist damit beendet.
Installation instructions Gas 3000 /Gas 3000 Eco gas leak detector
1. Install the pressure switch on the side of the front support profile [1] using the
attachment bracket and the fixing materials supplied (see drawing A1 for the 7
and 9 sections and drawing A2 for the 11 to 19 sections)
2. On the side of the gas block, remove the front/bottom sealing plug. In its place,
fit the elbow/compression coupling assembly using an approved sealing agent.
3. [2.3] Fit the support sleeve in the flexible pipe, and insert the pipe in the elbow/
compression coupling just fitted.
4. Open the switch panel by lightly slackening the two screws [4].
5. Insert the connection cable through one of the free cable unions (on the left-hand
side of the switch panel). Attach the 2 cores to the upper terminal strip at termi-
nals 37 and 38. Symbol ( ) (see drawing B). Close the switch panel.
6. Go to the 5th window of the user level by pressing the '
' key on the operating
panel [5] 4 times, and key in code 0012. Then select the option 'service settings'.
Then select 'other settings'. Select option 2 'Gas leak detection'. Then, using the
' ' key, go to 'Yes' and press the ' ' key. The two arrows will now indicate '
Yes '. Leave the service level by once again pressing the ' ' key 4 times.
Installation should now be completed.
Art.nr. 51.292
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Remeha Gas 3000 Gaslek controle bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Remeha Gas 3000 Gaslek controle in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info