Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Symbol Allgemeiner Alarm
Das Symbol zeigt in Verbindung
mit dem Code die jeweilige
Störung an.
Symbol Status Abtauung
Das Symbol zeigt den Betrieb
(leuchtet) des Abtauzykluses im
Heizbetrieb am Lamellenver-
flüssiger an. Blinkt das Symbol,
ermittelt der Regler die erfor-
derliche Abtauzeit.
Symbol Frostschutzheizung
Diese LED gibt Auskunft über
den Betriebsstatus der Frost-
schutzheizung Medium.
Symbol „Störung“
Die LED zeigt das Vorliegen
einer Störung an.
Symbol Kompressor 1
Die leuchtende LED zeigt den
Betrieb des Kompressor 1 an.
Blinkt die LED, befindet sich der
Kompressor in der Sicherheits-
zeit.
Symbol Kompressor 2
Siehe Beschreibung Punkt .
Symbol Kompressor 3
Siehe Beschreibung Punkt .
Symbol Kompressor 4
Siehe Beschreibung Punkt .
Wertedisplay
Das Wertedisplay gibt aktuelle
Werte an.
Bedienung des Reglers µC
2
SE
Der Regler verfügt über 3 Modi:
1. Sommerbetrieb (Kühlmodus)
Im Kühlmodus wird die wärme-
re Mediumtemperatur auf den
eingestellten, kälteren Sollwert
abgekühlt.
2. Übergangsbetrieb (Heizmodus)
Im Heizmodus wird die kälte-
re Mediumtemperatur auf den
eingestellten, wärmeren Sollwert
erwärmt.
3. Bereitschaftsmodus (Stand-By)
Im Stand-By-Modus sind die
Sicherheitseinrichtungen aktiv, ein
Betriebmodus ist nicht eingestellt.
Taste „
Mit dieser Taste kann das aktu-
elle Menü verlassen werden.
Taste „
Mit dieser Taste kann die
Auswahl bzw. das Öffnen/
Schließen eines Sollwertes oder
Parameters erfolgen.
Taste „
Durch langes Betätigen (5 Sek.)
kann zwischen den Betriebsmo-
dus „Kühlen“ und „Stand-By“
umgeschaltet werden.
Durch kurzes Betätigen können
die aktuellen Werte der Tem-
peratursensoren B1 bis B3 und
Druckaufnehmer B4 angezeigt
werden.
Es kann ebenfalls ein Wert
erhöht werden.
Taste „
Durch langes Betätigen (5 Sek.)
kann zwischen dem Betriebs-
modus „Heizen“ und „Stand-
By“ umgeschaltet werden.
Durch kurzes Betätigen können
die aktuellen Werte der Tem-
peratursensoren B1 bis B3 und
Druckaufnehmer B4 angezeigt
werden.
Es kann ebenfalls ein Wert ver-
ringert werden.
Taste „
und “ zusammen
Das lange und gleichzeitige
Betätigen (5 Sek.) öffnet nach
Passworteingabe die Paramete-
rebene.
Taste „
und “ zusammen
Das lange und gleichzeitige
Betätigen (5 Sek.) erlaubt das
Quittieren einer anstehende
Störung oder Betriebsstunden.
Taste „
und “ zusammen
im Heizmodus
Das gleichzeitige und längere
Betätigen leitet eine manuelle
Abtauung im Heizmodus ein.
Symbol Kühlmodus
Das Symbol zeigt den gewähl-
ten Kühlmodus an.
Symbol Heizmodus
Das Symbol zeigt den gewähl-
ten Heizmodus an.
Symbol „Ventilator“
Das Symbol leuchtet, wenn der
Verflüssigerventilator angesteu-
ert wird.
Symbol „Pumpe“
Das Symbol leuchtet, wenn die
Umwälzpumpe angesteuert
wird.
+
+
+
Bedienungstableau des Reglers
µC
2
SE
REMKO GmbH & Co. KG, Klima- und Wärmetechnik Im Seelenkamp 12 · 32791 Lage
Telefon +49 5232 606-0 Telefax +49 5232 606-260 E-mail info@remko.de Internet www.remko.de
Ausgabe D – W06
FUNTIONSÜBERSICHT
REMKO RVS 100H-150H
Auszug Aus der BedienungsAnleitung
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw REMKO RVS150H bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van REMKO RVS150H in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,45 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info