Verklein
Vergroot
Verschlusskappen
1 |
Anschluß des Innengerätes ATY 260-350 IT / ATY 261-351
Anschluß der Kältemittelleitungen am Innen-
gerät TYP ATY 260-350 IT / ATY 261-351
Vor dem Anschließen der Einspritzleitung am Innenteil ist der Ventilkern im
Schraderventil zu Entfernen. Verwenden sie dazu den mitgelieferten Ventil-
kernentferner.
HINWEIS
Anschluß des Innengerätes ATY 260-350 IT / 261-351
Führen Sie den Anschluß folgendermaßen durch:
1. Klappen Sie das Lufteintrittsgitter nach oben.
2. Lösen Sie vorsichtig die schwarzen Kappen an den Rohranschlüssen bis der Stickstoff vollständig
entwichen ist.
ACHTUNG: Stickstoff tritt aus!!
3. Entfernen Sie mittels beigelegtem Ventilkernentferner den Ventilkern am Anschluss der
Einspritzleitung (dünne Leitung).
4. Nach Entfernen des Ventilkerns schließen Sie die entsprechende Rohrleitung an.
Bitte beachten
Das Innengerät steht unter Stickstoffdruck. Vor dem Entfernen des Ventilkerns
ist das Innengerät Drucklos zu machen.
ACHTUNG
Ventilkernentferner Ventilkern

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw REMKO ATY260 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van REMKO ATY260 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info