523162
12
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
Quintezz Locator
Italiano 10
MANUTENZIONE, INDICAZIONI E CONSIGLI
A. SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE
Nel plug sigarette del QUINTEZZ LOCATOR si trova un fusibile. Quando svitate il tappo filettato del
plug sigarette, potete sostituire il fusibile. Il fusibile va sostituito sempre da un fusibile con lo stesso
valore.
B. AMBIENTE
Il QUINTEZZ LOCATOR è un sistema GPS molto avanzato composto da componenti di altissima
qualità. Temperature estremamente basse e alte, forti scosse, ecc. vanno evitati. Il QUINTEZZ LOCATOR
non deve essere esposto a lungo alla luce diretta del sole.
C. FURTO
L apparecchiatura QUINTEZZ attrae anche le persone con intenzioni meno buone. Per impedire il
furto, vi consigliamo di non lasciare incustodito il QUINTEZZ LOCATOR nella vettura.
D. GARANZIA
Il QUINTEZZ LOCATOR viene fornito con 2 anni di garanzia. Se ci sono dei problemi o delle imprecisioni
potete porre le vostre domande sul foro di incontro su Internet
(www.quintezz.com).
Se viene rilevato un difetto nel vostro prodotto, potete usufruire della garanzia entro 2 anni, presso il
relativo punto vendita. Sono esclusi dalla garanzia, fra l’altro, i problemi con il vostro PC o con
Internet, i danni alla vettura e le contravvenzioni.
m_QuintezzLocator_IT.pmd 07.03.2006, 17:4710
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Quintezz Locater II bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Quintezz Locater II in de taal/talen: Italiaans als bijlage per email.

De handleiding is 3,15 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Quintezz Locater II

Quintezz Locater II Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 14 pagina's

Quintezz Locater II Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 14 pagina's

Quintezz Locater II Gebruiksaanwijzing - English - 13 pagina's

Quintezz Locater II Gebruiksaanwijzing - Français - 13 pagina's

Quintezz Locater II Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info