613180

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Félicitations, vous êtes maintenant l’heureux propriétaire
du Laser Detector avec technologie DSP, un appareil
assez perfectionné !
Ce détecteur laser peut détecter toutes les bandes laser.
L’oeil du laser a été développé spéci quement pour pouvoir
attraper le signal du laser dès que l’oeil se trouve dans le
rayon de l’appareil laser de la police.
Le signal est transmis de l’oeil du laser vers la che allume-
cigare de sorte que vous soyez averti par une alerte
visuelle et auditive.
La che allume-cigare de ce détecteur laser contient de
l’électronique, qui est utilisée comme part du système.
Pour l’installation « plug & play », veuillez xer l’oeil du
laser sur le tableau de bord, préférablement le plus bas
que possible. La lentille du laser doit être orientée vers
l’avant de la voiture. Veuillez véri er l’illustration.
Le câble inclus peut remplacer le câble d’alimentation de
l’appareil GPS. Ça veut dire que tous les deux appareils
sont branchés à l’allume-cigare de votre voiture.
Congratulations, you have purchased the advanced Laser
Detector with DSP technology!
This laser detector is able to detect all laser bands.
The laser eye is designed to catch the laser signal once
this eye catches the beam of a police laser device for
speed checks.
The signal is transmitted from the laser eye to the
cigarette plug and will alarm you by an audible and visual
indication.
The cigarette plug of this laser detector does contain
electronics, and has to be used as part of the system.
The location of the laser eye for plug & play mounting
is suggested on top of your dashboard, but should be
mounted as low as possible. The laser lens should be
pointed forward. Please see the illustration.
The extra cable that is supplied with the Laser Detector can
replace the power cord of your GPS device. So, both the
GPS device and the Laser Detector are operated
on one cigarette plug socket.
LASER DETECTOR
LASER DETECTOR
GB
Gefeliciteerd, u bent zonet eigenaar geworden van de
geavanceerde Laser Detector met DSP technologie!
Deze laser detector kan alle laser banden opsporen.
Het oog van de laser is speciaal ontwikkeld om het
lasersignaal te kunnen opvangen zodra dit oog zich in de
straal van het lasertoestel van de politie bevindt.
Het signaal wordt verzonden van het oog van de laser
naar de sigarettenplug waarna u een hoorbare en visuele
waarschuwing zal ontvangen.
De sigarettenplug van deze laser detector bevat elektronica,
die gebruikt moet worden als deel van het systeem.
Voor plug & play installatie, dient u het laseroog op het
dashboard te plaatsen, liefst zo laag mogelijk. De lens van
de laser moet naar voren gericht worden. Gelieve hiervoor
de illustratie te bekijken.
De extra kabel die geleverd wordt met de Laser Detector
kan de voedingskabel van uw GPS toestel vervangen.
Dit betekent dat zowel het GPS apparaat
als de Laser Detector aangesloten worden op de
sigarettenaansteker van uw auto.
LASER DETECTOR
NL
FR
Laser detector.indd 1Laser detector.indd 1 3/12/2008 16:35:573/12/2008 16:35:57
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Quintezz Laser Detector DSP bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Quintezz Laser Detector DSP in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Quintezz Laser Detector DSP

Quintezz Laser Detector DSP Gebruiksaanwijzing - English, Français - 1 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info