Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Wi-Fi Smart Plug
Quick setup manual
Wi-Fi Prise intelligente
Guide de démarrage rapide
Wi-Fi Intelligenter Netzstecker
Kurzanleitung
Wi-Fi Slimme stekker
Verkorte handleiding
EN FR DE NL
Description
1. On/off button
2. Reset button
3. On off indicator
4. Connection status indicator
Use
1. Download and install the app qnect home“ from Apple
App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Launch the app “qnect home.
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Create a location.
5. Tap “+” to add the device.
6. Select Comfort > QN-WP01E from the list of products.
7. Plug in the smart power plug.
Ifthestatusindicatordoesnotash:Pressandholdthe
reset button for 6 seconds.
Ifthelightashes:Conrmintheapp.
8. Confrm the Wi-Fi network and password.
9. Enter the device name.
Note: The device name will also be used by Amazon Alexa
and Google Home.
Safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened
by an authorized technician when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a
problem should occur.
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future
reference.
Only use the device for its intended purposes.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the
device is damaged or defective, replace the device immediately.
The device is suitable for indoor use only. Do not use the device
outdoors.
Do not expose the product to water or moisture. Do not touch the
device with wet hands.
Warning!
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate
correctly, replace it with a new device.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
Support
If you need further help visit www.qnecthome.com
Description
1. Bouton marche/arrêt
2. Bouton de réinitialisation
3. Indicateur marche/arrêt
4. Indicateur de statut de connexion
Usage
1. Téléchargez et installez l’appli qnect home” sur Apple
App Store ou Google Play Store dans votre mobile.
2. Lancez l’appli “qnect home”.
3. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre
compte existant.
4. Créer un lieu.
5. Touchez “+” pour ajouter l’appareil.
6. Sélectionnez Confort > QN-WP01E dans la liste des
produits.
7. Enchezlapriseélectriqueintelligente.
Sil’indicateurdestatutneclignotepas:Appuyezsur
le bouton de réinitialisation sans le relâcher pendant 6
secondes.
Silalampeclignote:Conrmezl’app.
8. ConrmezleréseauWi-Fietlemotdepasse.
9. Saisissez le nom d’appareil.
Remarque : Le nom de l’appareil est aussi utilisé par
Amazon Alexa et Google Home.
Sécurité
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être
ouvertuniquementparuntechnicienqualiésiuneréparation
s’impose.
Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a
un problème.
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel
pour toute référence ultérieure.
Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu.
N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée
ou défectueuse. Si l’appareil est endommagé ou défectueux,
remplacez-le immédiatement.
L’appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.
N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
N’exposez pas l’appareil à l’eau ou à l’humidité.
Ne touchez pas le dispositif avec les mains mouillées.
Avertissement !
N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil.
Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal,
remplacez-le par un neuf.
Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon doux et humide.
Support
Si vous avez des commentaires, veuillez visiter www.
qnecthome.com
Beschreibung
1. -4:Ein/Aus-Taste/Reset-Taste/Ein-/Aus-Anzeige/
Verbindungsstatusanzeige
Gebrauch
1. Laden Sie die App “qnect home vom Apple App Store
oder Google Play Store auf Ihr Mobilgerät herunter und
installieren Sie sie.
2. Starten Sie die App qnect home”.
3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei
Ihrem bestehenden Konto an.
4. Erstelle einen Ort.
5. Tippen Sie auf “+”, um das Gerät hinzuzufügen.
6. Wählen Sie Komfort > QN-WP01E aus der Produktliste.
7. Stecken Sie den intelligenten Netzstecker ein.
WenndieStatusanzeigenichtblinkt:Drückenundhalten
Sie die Reset-Taste 6 Sekunden lang.
WenndasLichtblinkt:BestätigenSieinderApp.
8. Bestätigen Sie das Wi-Fi-Netzwerk und das Passwort.
9. Geben Sie den Gerätenamen ein.
Hinweis: Der Gerätename wird auch von Amazon Alexa
und Google Home verwendet.
Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte
dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich
von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der
Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau
durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren
Bezugnahme auf.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder
defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es
unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen.
Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Warnung!
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht
einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten
Tuch.
Hilfe
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, gehen Sie bitte auf
www.qnecthome.com
Beschrijving
1. Aan/uit-knop
2. Resetknop
3. Aan/uit-indicator
4. Verbindingsstatusindicator
Gebruik
1. Download en installeer de qnect home” app uit de
Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele
apparaat.
2. Activeer de qnect home” app.
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande
account.
4. Maak een locatie aan.
5. Druk op “+” om het apparaat toe te voegen.
6. Selecteer Comfort > QN-WP01E uit de productenlijst
7. Stop de slimme stekker in een stopcontact
Alsdestatusindicatornietknippert:Houdderesetknop6
seconden ingedrukt.
Alsdelampknippert:Bevestigindeapp.
8. Bevestighetwi-netwerkenhetwachtwoord.
9. Voer de naam van het apparaat in.
Opmerking: De naam van het apparaat zal ook door
Amazon Alexa en Google Home worden gebruikt.
Veiligheid
Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende
technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken
te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere
apparatuur als zich problemen voordoen.
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de
handleiding voor latere raadpleging.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect
is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Stel het product niet bloot aan water of vocht. Raak het apparaat
niet met natte handen aan.
Opgelet!
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet
juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige
doek.
Ondersteuning
Voor meer hulp ga naar www.qnecthome.com
Art. 414000050
QN-WP01E RESET
>6s
Input voltage 100 - 240 VAC [50/60Hz]
Power plug Schuko / Type F (CEE 7/7)
Max. power output 3600 W - 16A
Frequency range 2400 - 2482.5 MHz
Antennagain:3dBi
Max. radio transmit power 20 dBm
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • ik heb plotseling extreem hoog electriciteitsverbruik. Ik moet daarom de grootverbruiker van mijn apparaten opsporen. Ik moet daarom per apparaat het stroomverbruik meten. Hoe kan ik na een meting het energieverbruik resetten voor mijn volgende apparaat? Gesteld op 30-11-2021 om 14:01

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Qnect QN-WP01E - . 414000050 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Qnect QN-WP01E - . 414000050 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski als bijlage per email.

De handleiding is 0,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info