12918
9
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
TERUGBELLEN:
De maximale nummerlengte van elk geheugen van deze
WeergaveOproeper bedraagt 13 cijfers. Een langer bui-
tenlands nummer kan dus niet via de PCI-25B worden
teruggebeld maar zal handmatig via het telefoontoestel
moeten worden gekozen.
Indien de PCI-25B, inclusief telefoon, aangesloten is op
een huis- of kantoorcentrale die de WeergaveOproeper
signalen doorgeeft maar waarbij u de buitenlijn moet
aanvragen (meestal door het drukken van toets 0), neem
dan de hoorn op en druk eerst toets 0, druk dan pas op
toets van de PCI-25B. Raadpleeg eventueel de hand-
leiding van de huis- of kantoorcentrale.
HUIS- OF KANTOORCENTRALE:
De specifieke WeergaveOproeper signalen, uitgezonden
door de telefoondienst, worden NIET door alle huis- of
kantoorcentrales doorgegeven. De PCI-25B dient in zo'n
geval buiten uw huis- of kantoorcentrale om, direct op
het telefoonnet aangesloten te worden. Uitzonderingen
hierop vormen centrales die geschikt zijn voor
WeergaveOproeper.
Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van deze cen-
trale.
KLOK:
Er wordt geen rekening gehouden met zomer- en winter-
tijd en de maand februari heeft voor de PCI-25B altijd 28
dagen. Indien nodig dient u dit handmatig te corrigeren.
-9-
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Profoon PCI-25B bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Profoon PCI-25B in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Profoon PCI-25B

Profoon PCI-25B Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 11 pagina's

Profoon PCI-25B Gebruiksaanwijzing - English - 10 pagina's

Profoon PCI-25B Gebruiksaanwijzing - Français - 11 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info