63421
18
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Gelieve deze veiligheidsinstructies en tips zorgvuldig door te lezen en te bewaren.
Het niet opvolgen kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben waarvoor de fabrikant
niet aansprakelijk gesteld kan worden.
ALGEMEEN:
* Lees deze gebruikershandleiding goed door, ondeskundig gebruik kan storing
aan de telefoon tot gevolg hebben.
* Geen waarschuwingstips negeren.
* Bij het reinigen van de telefoon dient u de adapter uit het stopcontact te nemen
en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
* Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
* Zorg dat de telefoon op een vlakke en stevige ondergrond staat. Het vallen van
de telefoon zal schade tot gevolg hebben.
* Zorg voor een natuurlijke afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon of de
voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
* Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter. Het aansluiten van een ander
type kan elektronische schade tot gevolg hebben.
* Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en
voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
* Steek geen voorwerpen in de diverse openingen van de telefoon. Dit kan leiden
tot kortsluiting of tot een elektrische schok.
* De telefoon of de adapter nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd
personeel te gebeuren.
INSTALLATIE:
* Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
* Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
* Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren of aansluitingen aan
tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.
* Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose behandelde oppervlakten
plaatsen. De rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
BATTERIJEN:
Tijdens het plaatsen en/of vervangen van de batterijen, altijd de telefoonstekker uit
de telefoon contactdoos nemen. Dit om gevaarlijke situaties bij hoge spanningen
op het telefoonnet te voorkomen.
18
BT-160X NL versie 1.0..qxd 5-5-04 16:44 Page 18
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Profoon BT-160X bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Profoon BT-160X in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info