Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
DRAADLOZE MINI CAMERA
NL - 1
PSE-109 & PSE-110
Wij danken u voor de aankoop van dit Profile product. Let
op: Het is belangrijk dat u deze handleiding aandachtig
leest voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar
daarna deze handleiding goed.
Inhoud
1 x 2.4 GHz draadloze camera
1 x 2.4 GHz draadloze ontvanger
2 x Antenne
(Antenne op Camera reeds gemonteerd)
1 x Adapter voor camera
1 x Adapter voor ontvanger
1 x AV kabel
Opstelling
Onderdelen
1) antenne
2) infraroodlichten
3) kanaalschakelaar
4) lens
5) universele steun
6)VoedingsJack
1) antenne
2) kanaaltoets
3) kanaalindicator
4) mode controle
5) voedingsingang
6) AV output
Correcte installatie
Bevestig de camera op de gewenste plaats met de
meegeleverd schroeven en pluggen. Houd hierbij
rekening met de lengte van de kabel van de adapter,
zodat u de camera nog steeds kan verbinden met een
stopcontact.
Fig. 1
Verbind de adapter (DC 8V 200mA) met de camera
Fig. 2
Verbind de antenne met de ontvanger.
Fig. 3
Verbind de ontvanger met de monitor / TV d.m.v. de
meegeleverde AV kabel (geel voor video en rood
voor audio).
Fig. 4
Verbind de adapter (DC 8V 200 mA) met de
ontvanger. De kanaalindicator wordt geactiveerd.
Fig. 5
Zet de monitor / TV aan en kies de AV mode.
Fig. 6
Zet het kanaal van de ontvanger gelijk aan dat van
de camera door op de kanaaltoets te drukken, de
beelden zullen worden getoond op uw monitor / TV.
Fig. 7
Stel de helderheid, contrast en kleur in op uw
monitor / TV voor het beste effect
Kanaal Setup van de camera
U kan de kanaalschakelaar verzetten om over te
schakelen naar Multi-camera werking of het vermijden
van storing. Volg onderstaande stappen:
Verwijder de beschermkap door deze linksom te
draaien.
Fig. 9
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Profile PSE-109 Basic bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Profile PSE-109 Basic in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info