8147
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
EN
Instruction manual
NL
Gebruiksaanwijzing
FR
Mode d’emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
PT
Manual de utilizador
IT
Manuale utente
SV
Bruksanvisning
CS
Návod na použití
PL Instrukcja obsługi
SK
Návod na použitie
Cordless Warming Tray
01.312295.01.004
1
3
2
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
service.princess.info
© Princess 2016
[WEEE Logo]
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or a separate
remote-control system.
Surface are liable to get hot during use.
This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
By clients in hotels, motels and other residential type environments.
Bed and breakfast type environments.
Farm houses.
Do not use this appliance outdoors.
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
When the device is turned on for the first time, a slight odour will
occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
only temporary and will disappear soon.
PARTS DESCRIPTION
1. Hotplate
2. Indicator light
3. AC power connector
USE
Connect the cord supplied to the WARMING TRAY and plug it into the
mains. The indicator lamp is on and the WARMING TRAY starts
heating. Once this temperature is reached, the indicator lamp goes off.
The WARMING TRAY is ready for use. If the appliance cools down,
the thermostat switches on automatically, provided the WARMING
TRAY is still connected to the mains. This means the appliance is
protected from overheating at all times. Thanks to the removable cord,
the tray can be placed anywhere, independent of the electric supply.
The WARMING TRAY still continues to give off heat for a full 60
minutes.
Ensure that the tray is always placed on a flat and sturdy surface
before putting food on it. To keep dishes warm, you are advised to use
crockery with a flat base and edges which are not too high. This is
because the edges can cause heat to be lost. Covering the dishes
makes them stay warm even longer.
CLEANING AND MAINTENANCE
Warning: Before cleaning the appliance, always switch it off, unplug it
from the electricity supply and allow it to cool down completely.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at http://
www.service.princess.info/!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
verstrikt kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
De temperatuur van de toegankelijke
oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
apparaat in gebruik is.
Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
Het oppervlak kan heet worden tijdens
gebruik.
VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
producten.
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Kookplaat
2. Indicatielamp
3. AC-stroomaansluiting
GEBRUIK
Sluit het meegeleverde snoer aan op de WARMHOUDPLAAT en plaats
de netstekker in het stopcontact. De indicatielamp brandt en de
WARMHOUDPLAAT begint met opwarmen. Zodra de temperatuur is
bereikt, gaat de indicatielamp uit.
De WARMHOUDPLAAT is klaar voor gebruik. Indien het apparaat
afkoelt, schakelt de thermostaat automatisch in, mits de
WARMHOUDPLAAT nog is aangesloten op het stopcontact. Dit betekent
dat het apparaat te allen tijde beschermd is tegen oververhitting. Dankzij
het verwijderbare snoer kan de plaat overal worden geplaatst,
onafhankelijk van de elektrische voeding. De WARMHOUDPLAAT blijft
nog 60 minuten warmte afgeven.
Zorg er altijd voor dat de plaat op een vlakke en stevige ondergrond
staat voordat u het voedsel erop plaatst. Voor het warmhouden van
gerechten wordt geadviseerd om serviesgoed te gebruiken met een
vlakke bodem en randen die niet te hoog zijn. De randen kunnen
namelijk warmteverlies veroorzaken. Het bedekken van de gerechten
zorgt ervoor dat ze nog langer warm blijven.
REINIGING EN ONDERHOUD
Waarschuwing: Schakel voor reiniging altijd het apparaat uit, koppel het
los van de netvoeding en laat het volledig afkoelen.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en
schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
beschadigt het apparaat.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op http://
www.service.princess.info/!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.
La température des surfaces accessibles peut
devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
un dispositif de programmation externe ou un
système de télécommande indépendant.
La surface peut devenir chaude à l'usage.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
est seulement temporaire et disparaît rapidement.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Plaque chauffante
2. Témoin lumineux
3. Connecteur d'alimentation CA
UTILISATION
Connectez le cordon fourni à la PLAQUE DE RÉCHAUFFAGE et
branchez-le au secteur. Le témoin lumineux s'allume et la PLAQUE DE
RÉCHAUFFAGE commence à chauffer. Dès que cette température est
atteinte, le témoin lumineux s'éteint.
La PLAQUE DE RÉCHAUFFAGE est prête à être utilisée. Si l'appareil
refroidit, le thermostat s'allume automatiquement si la PLAQUE DE
RÉCHAUFFAGE est toujours branchée sur le secteur. En d'autres
termes, l'appareil est protégé en permanence contre les surchauffes.
Grâce au cordon extractible, la plaque peut être placée partout,
indépendamment de l'alimentation électrique. La PLAQUE DE
RÉCHAUFFAGE continue à fournir de la chaleur pendant un total de 60
minutes.
Assurez-vous que la plaque est toujours placée sur une surface plane et
solide avant de mettre des aliments dessus. Pour conserver les plats
bien chauds, nous vous conseillons d'utiliser de la vaisselle avec une
base plate et des bords pas trop hauts. Les bords sont en effet une
cause de perte de chaleur. Couvrez les plats si vous souhaitez qu'ils
restent chauds encore plus longtemps.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avertissement : Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le toujours, retirez
la fiche de la prise et laissez-le refroidir entièrement.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
http://www.service.princess.info/!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
Jahren.
Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einem separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß
werden.
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
Scheuermittel.
Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
verschwindet bald.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Heizplatte
2. Anzeigelampe
3. AC-Netzanschluss
GEBRAUCH
Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an der WARMHALTEPLATTE an
und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Anzeigelampe ist an
und die WARMHALTEPLATTE beginnt aufzuheizen. Sobald diese
Temperatur erreicht ist, erlischt die Anzeigelampe.
Die WARMHALTEPLATTE ist gebrauchsbereit. Wenn sich das Gerät
abkühlt, schaltet der Thermostat automatisch ein - vorausgesetzt, die
WARMHALTEPLATTE ist noch mit dem Stromnetz verbunden. Dies
bedeutet, dass das Gerät zu jeder Zeit gegen Überhitzung geschützt ist.
Dank des abnehmbaren Kabels kann die Platte unabhängig von der
Stromversorgung überall platziert werden. Die WARMHALTEPLATTE
gibt volle 60 Minuten lang weiterhin Hitze ab.
Achten Sie darauf, dass die Platte immer auf einer ebenen und stabilen
Oberfläche aufgestellt wird, bevor Sie Speise auflegen. Um das Geschirr
warm zu halten, empfehlen wir, Geschirr mit flachem Boden und mit
nicht zu hohen Rändern zu verwenden. Denn durch die Ränder kann
Wärme verloren gehen. Wird das Geschirr abgedeckt, bleibt es sogar
noch länger warm.
CLEANING AND MAINTENANCE
Achtung: Das Gerät vor der Reinigung immer ausschalten, von der
Stromversorgung trennen und vollständig abkühlen lassen.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter http://
www.service.princess.info/!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
La temperatura de las superficies accesibles
puede ser elevada cuando funcione el aparato.
El aparato no está diseñado para usarse
mediante un temporizador externo o un sistema
de control remoto independiente.
La superficie puede calentarse durante el
uso.
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
uso en exteriores.
Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Placa
2. Indicador luminoso
3. Conector de corriente alterna
USO
Conecte el cable suministrado a la BANDEJA DE CALENTAMIENTO y
enchúfelo a la red. El indicador luminoso se enciende y la BANDEJA DE
CALENTAMIENTO empieza a calentarse. Cuando se alcanza esta
temperatura, el indicador luminoso se apaga.
La BANDEJA DE CALENTAMIENTO está lista para el uso. Si el aparato
se enfría, el termostato se enciende automáticamente, siempre que la
BANDEJA DE CALENTAMIENTO siga conectada a la red. Esto significa
que el aparato está protegido frente al sobrecalentamiento en todo
momento. Gracias al cable desmontable, la bandeja puede colocarse en
cualquier sitio, independiente del suministro eléctrico. La BANDEJA DE
CALENTAMIENTO sigue dando calor durante 60 minutos.
Asegúrese de que la bandeja se coloque siempre sobre una superficie
plana y resistente antes de poner alimentos sobre ella. Para mantener
calientes los platos, se recomienda que utilice una vajilla con una base
plana y bordes que no sean demasiado altos. Esto se debe a que los
bordes pueden hacer que se pierda calor. Si se cubren los platos, estos
permanecen calientes más tiempo.
CLEANING AND MAINTENANCE
Advertencia: Antes de limpiar el aparato, apáguelo siempre,
desenchúfelo del suministro eléctrico y deje que se enfríe por completo.
Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el
aparato.
No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato
no se puede lavar en el lavavajillas.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
¡Puede encontrar toda la información y recambios en service.tristar.eu!
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Princess 312295 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Princess 312295 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Pools, Zweeds als bijlage per email.

De handleiding is 0,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Princess 312295

Princess 312295 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 20 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info