541873
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
INT
11:31
362
A
210 1157
90
23.2
Joule
Quickstart Guide | Guía de usuario | Mode d’emploi |
Benutzerhandbuch | Manuale dell’utente |
Gebruikershandleiding
NAVIGATION OVERVIEW
[ENTER] button
* Press once to move through dashboards
* Hold for 3 seconds -
Go to Menu/Go to Dashboard
* Selects item in menu
Shifts “arrow” counterclockwise among the
data fields
Shifts “arrow” clockwise among the data fields
Press to mark intervals
Hold for 3 seconds - Interval Mode
[PLUS] button
[MINUS] button
[INTERVAL] button
INTRODUCTION
The Joule is compatible with any ANT+
compatible power meter, speed sensor,
cadence sensor, speed/cadence sensor,
or heart rate sensor.
For a complete user guide, please visit
www.powertap.com
Time
Normalized Power
Heart rate
Speed
Cadence
Current percent grade
Distance
Kilojoules
Watts/Kg
Power
ICONS
BUTTONS FUNCTION
This device complies with part 15 of FCC Rules and Rss-210 of IC Rules. Operation is subjected to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation. The manufacturer is not responsible for any radio or tv interference caused
by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.
PowerTap 5253 Verona Road Madison WI 53711 608.274.6550 www.powertap.com 21614 04/13
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powertap Joule bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powertap Joule in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 4,49 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Powertap Joule

Powertap Joule Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 24 pagina's

Powertap Joule Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 24 pagina's

Powertap Joule Gebruiksaanwijzing - English - 17 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info