725380
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
POWEG9013 NL
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 3 www.varo.com
4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN
In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:
Gevaar voor lichamelijk letsel
of materiële schade.
Gevaar voor stenen en andere
voorwerpen die uit het toestel
geslingerd kunnen worden. Hou
andere personen en huisdieren op
een veilige afstand.
Lees voor gebruik de
handleiding.
Waarschuwing: wees voorzichtig
wanneer u (vooral) het inlaatdeksel
opent en de ventilator nog nadraait.
Het dragen van een
beschermingsbril wordt
aangeraden.
Klasse II - De machine is dubbel
geïsoleerd, een aardedraad is
daarom niet nodig.
Haal altijd de stekker van de
machine uit het stopcontact
vóór u ze reinigt, controleert,
herstelt of wanneer ze
beschadigd is of verstrikt zit.
Gebruik het toestel nooit in vochtige
of natte omstandigheden en laat het
daar nooit achter. Vocht verhoogt
het gevaar voor elektrische
schokken.
Neem de stekker onmiddellijk
uit het stopcontact wanneer
de kabel beschadigd is.
Voldoet aan alle verplichte
veiligheidsstandaarden van de
Europese richtlijnen die van
toepassing zijn.
Draag een stofmasker.
Draag gehoorbescherming.
5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan
elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip
„elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het
elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).
5.1 Werkplaats
Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot
ongevallen leiden.
Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen
bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen
laten ontbranden.
Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat
gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powerplus POWEG9013 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powerplus POWEG9013 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Powerplus POWEG9013

Powerplus POWEG9013 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 10 pagina's

Powerplus POWEG9013 Gebruiksaanwijzing - English - 9 pagina's

Powerplus POWEG9013 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's

Powerplus POWEG9013 Aanvulling / aanpassing - Alle talen - 4 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info