725380
10
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
POWEG9013 DE
Copyright © 2020 VARO Seite | 10 www.varo.com
14 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklären wir, VARO Vic. Van Rompuy N.V., Joseph Van Instraat 9, B-2500 Lier, Belgien, dass das nachfolgend bezeichnete
Gerät
Bezeichnung des Geräts: Laubsauger/-bläser
Marke: POWERplus
Modell-Nr.: POWEG9013
den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der entsprechenden EU-
Richtlinien auf der Grundlage der harmonisierten EU-Normen entspricht. Bei einer nicht mit uns
abgestimmten Änderung des Geräts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
EU-Richtlinien (einschließlich ihrer etwaigen Änderungen, bis zum Datum der Unterschrift):
2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC Annex V LwA
Measured 97dB(A)
Guaranteed 106dB(A)
Harmonisierte EU-Normen (einschließlich ihrer etwaigen Änderungen, bis zum Datum der Unterschrift):
EN60335-1 : 2012
EN50636-2-100 : 2014
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013
Halter der Technischen Dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO Vic. Van Rompuy N.V.
Der Unterzeichner handelt im Namen der Geschäftsführung des Unternehmens,
Philippe Vankerkhove
Zulassungsabteilung Compliance Manager
23/04/20
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powerplus POWEG9013 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powerplus POWEG9013 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 0,26 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Powerplus POWEG9013

Powerplus POWEG9013 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Powerplus POWEG9013 Gebruiksaanwijzing - English - 9 pagina's

Powerplus POWEG9013 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's

Powerplus POWEG9013 Aanvulling / aanpassing - Alle talen - 4 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info