Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/106
Pagina verder
11
Du
English
Français
Deutsch
Nederlands
Italiano
Español
Een DVD-speler en tv aansluiten
Op deze bladzijde ziet u hoe u uw DVD-speler
en uw tv op de receiver moet aansluiten.
1 Verbind een coaxiale digitale
geluidsuitgang op uw DVD-speler met de
ingang DIGITAL COAX 1 (DVD/LD) op de
receiver.
Gebruik hiervoor een coaxiale digitale
geluidskabel.
1
2 Verbind de composiet video-uitgang en
de stereo analoge geluidsuitgangen
2
op uw
DVD-speler met de DVD/LD-ingangen op de
receiver.
Gebruik hiervoor een standaard RCA-
videokabel en een stereo RCA-geluidskabel.
3
Als uw DVD-speler meerkanaals analoge
uitgangen heeft, lees dan De meerkanaals
analoge uitgangen aansluiten hieronder.
3 Verbind de analoge geluidsuitgangen van
uw tv met de TV/SAT-ingangen op de
receiver.
Zo kunt u het geluid van de tv-tuner via uw
versterker afspelen. Gebruik hiervoor een RCA-
geluidskabel.
Als uw tv een ingebouwde digitale decoder
heeft, kunt u ook een optische digitale
geluidsuitgang op uw tv verbinden met de
ingang DIGITAL OPT 1 (CD) op de receiver.
Gebruik hiervoor een optische kabel.
4
4 Verbind de video-uitgang MONITOR OUT
op de receiver met een video-ingang op uw
tv.
Gebruik hiervoor een standaard RCA-
videokabel op de composietvideo-aansluiting.
5
In de afbeelding ziet u de VSX-817, maar de
aansluitingen voor de VSX-417 zijn hetzelfde.
Opmerking
1 Als uw DVD-speler alleen een optische digitale uitgang heeft, kunt u deze verbinden met de optische ingang op de receiver
met een optische kabel. Wanneer u de receiver installeert, dient u aan de receiver op te geven op welke ingang u de speler hebt
aangesloten (zie Het menu Input Assign (ingangen toewijzen) op bladzijde 39).
2 Hierdoor kunt u analoge opnamen maken vanaf uw DVD-speler.
3 Alleen voor model VSX-817
Wanneer uw speler beschikt over een componentvideo-uitgang, kunt u deze ook aansluiten. Zie De
componentvideo-aansluitingen gebruiken op bladzijde 14.
4 In dat geval, dient u de receiver op te geven op welke digitale ingang u de tv hebt aangesloten (zie Het menu Input Assign
(ingangen toewijzen) op bladzijde 39).
5 Alleen voor model VSX-817
Raadpleeg De componentvideo-aansluitingen gebruiken op bladzijde 14 om de componentvideo-
uitgangen te gebruiken om deze receiver op uw TV aan te sluiten.
COAX
OPT
OPT
(
CD
)
ASSIGNABLE
DIGITAL IN
1
2
(
DVR/VCR
)
COAX
(
DVD/LD
)
1
2
(
TV/ SAT
)
AM
LOOP
FM UNBAL
75
IN
IN
IN
MONITOR
OUT
OUT
VIDEO
SUB
WOOFER
IN
IN
IN
IN
OUT
OUT
IN
CD
DVR /
VCR
TV /
SAT
DVD
/LD
PLAY
CD-R
/TAPE
/MD
FRONT
PREOUT
REC
ANTENNA
D V D
5.1CH
INPUT
AUDIO
R
L
IN
AUX
ASSIGNABLE
DIGITAL IN
TV
VSX-817
ANALOG AUDIO OUT
LR
DIGITAL
AUDIO OUT
OPTICAL
VIDEO IN
DVD-speler
AUDIORL
DIGITAL OUT
ANALOG OUT
COAXIAL
VIDEO OUT
1
2
4
3
VSX417_817_Dutch.fm Page 11 Monday, December 25, 2006 5:03 PM
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Pioneer VSX-417 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Pioneer VSX-417 in de taal/talen: Espanôl, Espanõl, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,99 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info