707081
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/108
Pagina verder
DDJ-SB3
DJ Controller
Contrôleur pour DJ
DJ Controller
DJ Controller
DJ Controller
Controlador DJ
Controlador para DJ
DJ Контроллер
DJ コントローラー
pioneerdj.com/support/
http://serato.com/
For FAQs and other support information for this product, visit the above site.
Concernant les questions les plus fréquemment posées et les autres informations de support à propos de ce
produit, veuillez vous rendre sur le site ci-dessus.
Besuchen Sie für FAQs und andere Support-Informationen die oben aufgeführte Website.
Per FAQ e altre informazioni di supporto per questo prodotto, visitare il sito sopra indicato.
Voor FAQ's en andere supportinformatie voor dit product, bezoek de bovengenoemde website.
Para consultar las preguntas frecuentes y otra información de soporte de este producto, visite el sitio de arriba.
Relativamente às FAQ e outras informações de apoio relacionadas com este produto, visite o site em cima.
Ответы на часто задаваемые вопросы и другую информацию о поддержке данного устройства см. на
приведенном выше веб-сайте.
上記のサイ本製品のFAQなのサポ情報覧いただけます
商品相談修理受付付属品購入窓口の案内
お取扱いにお困本書の日本語13ページをさい。
保証書付
日本
Русский
PortuguêsEspañolNederlandsItalianoDeutschFrançaisEnglish
Operating Instructions (Quick Start Guide)
Mode d’emploi (Guide de démarrage rapide)
Bedienungsanleitung (Kurzanleitung)
Istruzioni per l’uso (Guida di avvio veloce)
Handleiding (Snelstartgids)
Manual de instrucciones (Guía de inicio rápido)
Manual de instruções (Guia de início rápido)
Инструкции по эксплуатации
(Краткое руководство пользователя)
取扱説明書ド)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Pioneer DDJ-SB3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Pioneer DDJ-SB3 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 8,82 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info