Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully bene t from the support that Philips
offers, register your product at www.philips.com/
welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
Danger
- Keep the appliance dry.
- This symbol means: Forbidden to clean under a
running tap (Fig. 1) .
Warning
- This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their
safety.
- Children should be supervised to ensure that they
do not play with
the appliance.
Caution
- Use and store the appliance at a
temperature between 5°C and 35°C.
Electromagnetic elds (EMF)
- This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic
elds (EMF). If handled properly and
according to the instructions in this user manual, the
appliance is safe to use based on scienti c evidence
available today.
Charging
When you charge the shaver for the rst time or after
a long period of disuse, let it charge continuously for 12
hours. Charging normally takes approx. 8 hours.
Charge the appliance when the motor stops or starts
running slower.
When the shaver is fully charged, it has a shaving time of
up to 30 minutes.
Do not leave the appliance connected to the mains for
more than 24 hours.
1 Switch off the shaver before you start charging it.
2 Fold out the foldable plug (‘click’) (Fig. 2) .
3 Insert the foldable plug into the wall socket (Fig. 3) .
, The charging light goes on to indicate that the
appliance is charging (Fig. 4) .
4 After charging, remove the shaver from the wall
socket
5 Press the release button (1) and
fold the foldable plug back into the appliance (2)
(‘click’) (Fig. 5) .
Using the appliance
1 Remove the protection cap.
2 Push the on/off slide upwards to switch on the
shaver (Fig. 6) .
3 Move the shaving heads quickly over your skin.
Make both straight and circular movements (Fig. 7) .
Note: Shaving on a dry face gives the best results.
Note: Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed
to the Philips shaving system.
4 Push the on/off slide downwards to switch off the
shaver.
5 Put the protection cap on the shaver to prevent
damage to the shaving heads (Fig. 8) .
Cleaning and maintenance
Regular cleaning guarantees better shaving performance.
This shaver is not waterproof and cannot be cleaned
under the tap. Keep the shaver dry.
For the best cleaning results, we advise you to use the
Philips Cleaning spray (HQ110).
Every week: shaving unit and hair chamber
1 Switch off the shaver.
2 Brush the outside of the shaving unit with the
brush supplied (Fig. 9) .
3 Pull the shaving unit off the shaver (Fig. 10) .
4 Brush the inside of the shaving unit (Fig. 11) .
5 Brush the hair chamber (Fig. 12) .
6 Put the shaving unit back onto the shaver.
Every two months: shaving heads
Note: Do not use cleaning agents or alcohol to clean the
shaving heads. Only use the HQ110 Shaving Head Cleaning
Spray.
1 Switch off the shaver.
2 Pull the shaving unit off the shaver (Fig. 10) .
3 Turn the wheel anticlockwise (1) and remove the
retaining frame (2) (Fig. 13) .
HQ853, HQ852, HQ851
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
4222.002.4834.6
17 18
1 2 3 4
5
6
7 8 9 10
11
12
13 14 15
16
19 20
21
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips hq 852 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips hq 852 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info