Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
HQ 4445
Gebruiksaanwijzing
Scheerhoofden
Elke 2 maanden.
B Haal de scheerunit uit elkaar om de scheerhoof-
den schoon te maken.
Draai het wieltje linksom en verwijder de opsluitplaat.
Maak niet meer dan één mesje en kapje tegelijk schoon
omdat deze op elkaar zijn ingeslepen. Wanneer u de mesjes
en kapjes toch verwisselt kan het een aantal weken duren
voordat het apparaat weer optimaal scheert.
Maak het mesje voorzichtig schoon door met de korte haren
van het borsteltje in de richting van de pijl te borstelen.
Borstel het kapje schoon. Het is alleen nodig om het cen-
trale punt van het kapje te smeren als u de scheerunit heeft
ontvet of als uw huid erg droog is.
Zet de scheerunit weer in elkaar door het wieltje in te
duwen en rechtsom te draaien.
Het is alleen nodig om de bovenkant van de scheerhoofden
te smeren als u de scheerunit heeft ontvet of als uw huid
erg droog is.
Scheerhoofden vervangen
Beschadigde of versleten scheerhoofden kunt u
uitsluitend vervangen door Philishave scheerhoof-
den (type HQ 4).
1 Aansluiten
B Sluit het snoer aan. Steek het stekkertje tot aan
de streep in het aansluitpunt.
Het apparaat kan aangesloten worden op span-
ningen tussen 100 en 240 volt.
Bewaar het apparaat tussen 5° en 35°C.
Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
100% recycled paper
4222 001 69771
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips hq 4405 micro act bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips hq 4405 micro act in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info