Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
The accessories supplied may vary for
dierent products. The box shows the
accessories that have been supplied with
your appliance.
Das mitgelieferte Zubehör kann für
verschiedene Produkte variieren. Die
Verpackung zeigt das Zubehör, das mit
Ihrem Gerät mitgeliefert wurde.
Τα παρεχόμενα εξαρτήματα ενδέχεται να
διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα.
Η συσκευασία δείχνει τα εξαρτήματα που
παρέχονται με τη συσκευή σας.
Les accessoires fournis peuvent varier selon
les diérents produits. Les accessoires qui
ont été fournis avec votre appareil sont
indiqués sur lemballage.
Gli accessori forniti potrebbero variare a
seconda del prodotto. La confezione
mostra gli accessori forniti con
l'apparecchio.
De meegeleverde accessoires kunnen per
product verschillen. Op de doos wordt
aangegeven welke accessoires bij het
apparaat worden geleverd.
EN
DE
EL
FR
IT
NL
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips S6650 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips S6650 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 3,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info