466369
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/60
Pagina verder
Inhaltsverzeichnis 3
DE
Inhaltsverzeichnis
Sehr geehrter Kunde, ................................................. 2
Zu dieser Bedienungsanleitung .................................. 2
1 Allgemeine Sicherheitshinweise ...... 5
2 Übersicht ............................................ 6
Übersicht der Menüfunktionen ................................. 6
Geräteübersicht ......................................................... 7
Paneel des Schnurlostelefons ...................................... 8
Paneel ........................................................................ 9
3 Erste Inbetriebnahme ..................... 10
Verpackungsinhalt ................................................... 10
Papierhalter aufstecken ............................................ 10
Papier einlegen ........................................................ 10
Hörer anschließen .................................................... 10
Telefonkabel anschließen ......................................... 11
Netzkabel anschließen ............................................. 11
Erstinstallation ......................................................... 11
Akkus am Schnurlostelefon einlegen ........................ 12
Schnurlostelefon in Betrieb nehmen ........................ 12
4 Telefonfunktionen............................ 13
Telefonieren am Gerät ............................................. 13
Telefonieren am Schnurlostelefon ............................ 13
Zusätzliche Telefonfunktionen aufrufen .................. 14
Freisprechen ............................................................ 14
Stumm schalten ....................................................... 15
Telefongespräch aufnehmen .................................... 15
Telefongespräche weiterleiten .................................. 15
Interne Telefongespräche führen .............................. 15
Rufnummernerkennung (CLIP) .............................. 16
Entgangene Anrufe .................................................. 16
5 Telefonbuch des Gerätes ................ 17
Eintrag speichern ..................................................... 17
Eintrag bearbeiten ................................................... 17
Eintrag löschen ........................................................ 17
Gruppen .................................................................. 17
Zielwahl .................................................................. 18
6 Telefonbuch des Schnurlostelefons 19
Eintrag speichern ..................................................... 19
Eintrag bearbeiten ................................................... 19
Eintrag löschen ........................................................ 19
Zusätzliche Nummer hinzufügen ............................. 19
Klingelton ändern .................................................... 19
Optionen aufrufen ................................................... 19
7 Schnurlostelefon .............................. 21
Schnurlostelefone suchen ......................................... 21
Ein- und Ausschalten ............................................... 21
Im Menü navigieren ................................................ 21
Tasten sperren ......................................................... 21
Notrufnummer aktivieren ........................................ 21
Zusätzliche Funktionen ........................................... 22
8 Anrufbeantworter ........................... 25
Ein- und Ausschalten ............................................... 25
Ansage bearbeiten .................................................... 25
Nachrichten abhören ............................................... 26
Nachrichten löschen ................................................ 27
Weiterleiten und Fernabfrage einrichten .................. 27
Fernabfrage verwenden ............................................ 28
Fernabfrage-Funktionen ........................................... 28
Interne Memos aufnehmen ...................................... 28
Einstellungen ändern ............................................... 29
9 Fax..................................................... 30
Fax senden ............................................................... 30
Fax manuell senden .................................................. 30
Durchwahl oder Unteradresse anwählen .................. 30
Rundsenden (= Broadcasting) .................................. 31
Fax später senden ..................................................... 31
Fax empfangen ......................................................... 31
Fax manuell empfangen ........................................... 31
Faxe abrufen ............................................................ 31
Faxvorlagen verwenden ............................................ 32
10 Kopierer ........................................... 33
Dokument einlegen ................................................. 33
Eine Kopie erstellen ................................................. 33
Mehrere Kopien erstellen ......................................... 33
11 SMS ................................................... 34
SMS-Voraussetzungen ............................................. 34
SMS senden ............................................................. 34
Mitteilung per SMS ................................................. 35
SMS empfangen ....................................................... 35
SMS lesen ................................................................ 35
SMS-Funktionen aufrufen ....................................... 36
SMS drucken ........................................................... 36
SMS löschen ............................................................ 36
Einstellungen ändern ............................................... 37
12 Spiel und Spaß ................................. 38
Sudoku .................................................................... 38
13 Einstellungen am Gerät.................. 39
Uhrzeit und Datum eingeben .................................. 39
Sprache wählen ........................................................ 39
Land wählen ............................................................ 39
Nummer eingeben ................................................... 39
Namen eingeben ...................................................... 39
Kontrast einstellen ................................................... 39
Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren ................. 39
Seitenanpassung ein- und ausschalten ...................... 39
Klingeltöne einstellen ............................................... 40
Faxweiche einstellen ................................................. 40
Listen und Hilfeseiten drucken ................................ 40
Erstinstallation starten .............................................. 41
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips Magic 5 Eco PPF 695 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips Magic 5 Eco PPF 695 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 7,68 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Philips Magic 5 Eco PPF 695

Philips Magic 5 Eco PPF 695 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 56 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info