213252
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/1
Pagina verder
Register yourself at www.philips.com/register
Contents:
User’s Manual
FPadjust program
Smart Control
Browser
Drivers
©
2
0
0
6
K
o
n
i
n
k
l
i
j
k
e
P
h
i
l
i
p
s
E
l
e
c
t
r
o
n
i
c
s
,
N
.
V
.
A
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
.
U
n
a
u
t
h
o
r
i
z
e
d
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
v
i
o
l
a
t
i
o
n
o
f
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
l
a
w
s
.
M
a
d
e
a
n
d
p
r
i
n
t
e
d
i
n
C
h
i
n
a
.
3
1
3
8
1
1
7
X
X
X
X
X
V
e
r
s
i
o
n
H
7
1
7
0
B
E
1
Register yourself at www.philips.com/register
Contents:
User’s Manual
FPadjust program
Smart Control
Browser
Drivers
©
2
0
0
6
K
o
n
i
n
k
l
i
j
k
e
P
h
i
l
i
p
s
E
l
e
c
t
r
o
n
i
c
s
,
N
.
V
.
A
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
.
U
n
a
u
t
h
o
r
i
z
e
d
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
v
i
o
l
a
t
i
o
n
o
f
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
l
a
w
s
.
M
a
d
e
a
n
d
p
r
i
n
t
e
d
i
n
C
h
i
n
a
.
3
1
3
8
1
1
7
X
X
X
X
X
V
e
r
s
i
o
n
H
7
1
7
0
B
E
1
170B7
170B7
1
7
0
B
7
41G7800-813-15A
H7170BQ1
USB
Swivel
Height adjustment
POWER
Audio
170B7
02 Mar
Power cord
VGA cable
(optional)
DVI cable
USB cable
PC Audio cable
F
E
7
7
7
7
7
7
Pour régler le menu OSD et le volume de l'écran
Para ajustar el menú OSD y el volumen de la pantalla
Das OSD-Menü bedienen und die Lautstärke
der Lautsprecher regeln
Per regolare il menu OSD ed il volume dello schermo
调整 OSD 菜单和显示器音量
調整 OSD 功能表和顯示器音量
tree

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips 170b7cs bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips 170b7cs in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 17,92 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Philips 170b7cs

Philips 170b7cs Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 99 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info