Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
1
Help
Indien deze handleiding geen antwoord geeft op uw vraag of indien ‘Tips’ uw TV-probleem niet oplost, kunt u de
Lokale Philips Klantendienst of Servicecentrum bellen. Zie het bijgevoegde World-wide guarantee boekje. Gelieve
het Model en Product nummer dat u kan vinden op de achterzijde van uw televisietoestel of op de verpakking,
klaar te houden vooraleer de Philips helplijn te bellen.
Model: 30/37/42PF9946 - 107FP4/10 Product No:
Onderhoud van het scherm
Reinig of raak het scherm niet aan met een hard voorwerp want dit kan het scherm onherroepelijk beschadigen
of aantasten. En reinig het scherm aub niet met chemisch behandelde stofdoeken. Raak de oppervlakte niet
aan met blote handen of vettige doeken (sommige cosmeticas zijn schadelijk voor het scherm).Trek de stekker
uit het stopcontact vooraleer het scherm te reinigen.Wanneer het scherm vuil wordt, reinig voorzichtig met
absorberende katoen of ander zacht materiaal zoals een zeemdoek. Gebruik geen acetone, tolueen en alcohol
omdat zij chemische schade veroorzaken. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddels of spuitbussen. Verwijder
speeksel of waterdruppels zo vlug mogelijk. Hun langdurig contact met het scherm kan vervorming of
kleurvermindering veroorzaken.
Waarschuwing met betrekking tot stilstaande beelden op het TV-scherm
Plasmaschermen hebben als kenmerk dat indien hetzelfde beeld gedurende lange tijd op het scherm
blijft, er een permanent nabeeld op het scherm ontstaat, dat ook fosforinbranding wordt genoemd.
Bij een normaal gebruik van de TV bewegen en veranderen de beelden op het scherm voortdurend.
Nederlands
Voorbereiding
& Instructies voor wandmontage/stand
Naargelang het type TV dat u hebt gekocht,
wordt een muursteun en/of stand mee-
geleverd. Instructies voor de montage van de
stand en/of muursteun vindt u in de
afzonderlijk meegeleverde folder. Zorg ervoor
dat de muursteun voldoende stevig verankerd
is, zodat hij aan de veiligheidsnormen voldoet.
Het gewicht van het televisietoestel (zonder de
verpakking) bedraagt ongeveer
18 kg (30PF9946); 30 kg (37PF9946);
42 kg (42PF9946; 107FP4/10).
Opmerking:Andere (niet meegeleverde) stands zijn
als optie verkrijgbaar. Contacteer hiervoor de
handelaar.
é Zorg ervoor dat de lucht kan circuleren door
de ventilatiegleuven.
Om gevaarlijke situaties te vermijden is het aan
te raden geen naakte vlammen, bv. brandende
kaarsen, op het toestel of in de buurt van het
toestel te plaatsen.Vermijd warmte en recht-
streeks zonlicht en stel het televisietoestel niet
bloot aan regen of water. Het apparaat mag niet
aan druipen of spatten blootgesteld worden en
er mogen geen met water gevulde voorwerpen,
zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.
Sluit de antenne goed aan op de antenne-ingang
x onderaan op uw TV. U kunt de
beeldkwaliteit verbeteren door de bijgeleverde
ontstoringskabel aan te sluiten.
Stop het meegeleverde netsnoer in de stekker
onderaan op uw TV en in de wandcontactdoos
met een netspanning van 198-264V. Voorkom
beschadiging van de stroomkabel, die brand of
een elektrische schok zou kunnen veroorzaken,
door de TV niet op de kabel te plaatsen.
( Afstandsbediening: Plaats de 2 meegeleverde
batterijen (type R6-1,5V) in het batterijvak.
De bijgeleverde batterijen
bevatten niet de zware
metalen kwik en cadmium.
Informeer a.u.b. naar de
plaatselijke voorschriften
voor het afvoeren van lege
batterijen.
§ TV inschakelen: Druk op de schakelaar B
aan de rechterzijde van de TV. Een lampje
vooraan op het televisietoestel en het scherm
licht op.
Als de TV in de standby stand staat (rood
lampje), druk dan op de -
P+ toetsen of op de
B toets op de afstandsbediening.
Niet weggooien
maar inleveren
als KCA.
NL
2330.4 nl 06-09-2004 15:20 Pagina 1
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips 107 fp 4 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips 107 fp 4 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,82 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info