Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/44
Pagina verder
32
Gebruik de ASPECT
ASPECT
toets om de vier beeldverhouding-opties te doorlopen: Panasonic Auto, 4:3, Zoom en
16:9.
Opmerkingen:
Als u "Panasonic Auto" instelt, bepaalt de TV zelf de beste beeldverhouding voor elk programma. Om het kijken
naar het programma niet te verstoren, wordt er geen informatie aangegeven terwijl dit gebeurt. Wilt u toch zien
welke beeldverhouding is ingesteld, dan hoeft u enkel even op de ASPECT toets te drukken om de informatie
linksboven op het scherm te laten verschijnen.
De beeldverhoudingen (4:3/Zoom/16-9) kunnen handmatig worden gekozen (de breedbeeld-instelling wordt niet
automatisch gekozen wanneer een breedbeeldsignaal wordt ontvangen).
Bij het wijzigen van de beeldverhouding zal het beeld even verdwijnen. Dit is geen defect.
De beeldscherm-keuzetoetsen (deze komen overeen met de twee gekleurde toetsen op de afstandsbediening)
zullen bij sommige beeldverhoudingfuncties verschijnen en dan weer na een paar seconden verdwijnen. Als u een
bepaalde functie wilt kiezen terwijl de toetsen niet getoond worden, drukt u ÈÈn maal op de ASPECT
ASPECT
toets
om de toetsen te laten verschijnen.
Panasonic Auto
Panasonic Auto bepaalt automatisch de beste beeldverhouding voor het
beeld waar u naar kijkt. Via een proces dat uit vier stappen bestaat, wordt
bepaald of het beeld waar u naar kijkt een breedbeeld is.
Als Panasonic Auto een breedbeeldsignaal waarneemt, wordt automatisch
de vereiste 16:9 instelling gekozen. De Panorama (Just) instelling wordt
gekozen wanneer er geen breedbeeldsignaal wordt ontvangen (het scherm
kan niet overschakelen van de Panorama instelling naar de 4:3 instelling).
De tekst die op de scherm verschijnt, geeft aan hoe Panasonic Auto de
beeldverhouding heeft bepaald.
"WIDE" verschijnt linksboven op het scherm als een breedbeeld-
identificatiesignaal (WSS) is binnengekomen of dit signaal via de scart-
aansluiting is ontvangen. Panasonic Auto schakelt dan over naar de
vereiste 16:9 breedbeeldverhouding.
"Panasonic Auto" verschijnt linksboven op het scherm als er zwarte balken
boven en onder in het beeld zijn waargenomen. Panasonic Auto kiest dan
de beste beeldverhouding en geeft het beeld schermvullend weer. Dit proces
kan een paar minuten duren, afhankelijk van hoe donker het beeld is.
Wanneer in de Panasonic Auto stand een letterbox-signaal wordt ontvangen
en er geen beeldverhouding-informatie is, zal het beeld automatisch worden
ingesteld op Zoom.
Wanneer "Panasonic Auto" linksboven op het scherm wordt aangegeven
en er ondertiteling onderaan op het scherm is, kunt u de verticale positie
van het beeld wijzigen met de gele (V-POS-: omlaag) en blauwe (V-POS+:
omhoog) toetsen.
"WIDE" verschijnt linksboven op
het scherm en Panasonic Auto
schakelt over naar de vereiste
16:9 breedbeeldverhouding.
Beschikbare beeldverhoudingen
Panasonic Auto
WIDE
Panasonic Auto
Panasonic Auto
Panasonic Auto
Panasonic Auto
V-POS V-POS+
"Panasonic Auto" verschijnt
linksboven op het scherm. De
beste beeldverhouding wordt
automatisch gekozen en het
beeld wordt schermvullend
weergegeven.
Opmerkingen:
Als er in de Panasonic Auto stand problemen zijn met het beeldformaat bij weergave van een breedbeeld-
opname van uw videorecorder, dan is het mogelijk dat de spoorregeling van uw videorecorder moet worden
afgesteld (zie de gebruiksaanwijzing van uw videorecorder voor nadere bijzonderheden.
De breedbeeldverhouding van films en programma's kan verschillen. Als de breedte/hoogte-verhouding groter
is dan de standaard 16:9 waarde, kan er een zwarte balk boven en onder op het scherm zijn.
32

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic TX-22LT2F bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic TX-22LT2F in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info