578885
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/124
Pagina verder
3
(GER) VQT5H73
Hinweise zum Akku
Der Akku darf weder Hitze noch offenem Feuer ausgesetzt werden.
Lassen Sie den/die Akku/s nie längere Zeit in einem Auto mit geschlossenen Türen und
Fenstern zurück, das direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
Hinweise zum Akku-Ladegerät
Das Akku-Ladegerät ist auf Standby, wenn das Netzkabel angeschlossen ist. Der Hauptstromkreis
steht immer unter Spannung, solange das Netzkabel mit dem Stromnetz verbunden ist.
Konformitätserklärung (DoC)
Die “Panasonic Corporation” bestätigt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden
Anforderungen und den weiteren zutreffenden Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EC
entspricht.
Kunden können eine Kopie der Original-Konformitätserklärung zu unseren
R&TTE-Produkten von unserem DoC-Server herunterladen:
http://www.doc.panasonic.de
Wenden Sie sich an einen zugelassenen Vertragshändler:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Deutschland
Das Produkt ist für den allgemeinen Bedarf vorgesehen. (Kategorie 3)
Dieses Produkt kann bei Bedarf mit einem WLAN-Zugangspunkt zu 2,4 GHz
verbunden werden.
ACHTUNG
Explosionsgefahr bei falschem Anbringen der Batterie. Ersetzen Sie die Batterie nur durch
den vom Hersteller empfohlenen Typ.
Wenden Sie sich zur Entsorgung der Batterien an die lokalen Behörden oder erfragen Sie
die richtige Vorgehensweise zur Entsorgung.
Warnung
Brand-, Explosions- und Verbrennungsgefahr. Nicht auseinandernehmen, über 60 xC
erhitzen oder anzünden.
WARNUNG!
Um die Gefahr eines Brandes, eines Stromschlages oder einer Beschädigung
des Produktes zu reduzieren,
Installieren oder positionieren Sie dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschrank
oder einem sonstigen engen Raum. Stellen Sie eine gute Belüftung des Gerätes sicher.
DMC-GH4A&GH4H&GH4_EG-VQT5H73_ger.book 3 ページ 2014年4月1日 火曜日 午前11時23分
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic DMC-GH4 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic DMC-GH4 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 10,43 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Panasonic DMC-GH4

Panasonic DMC-GH4 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 420 pagina's

Panasonic DMC-GH4 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 124 pagina's

Panasonic DMC-GH4 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 420 pagina's

Panasonic DMC-GH4 Gebruiksaanwijzing - English - 420 pagina's

Panasonic DMC-GH4 Gebruiksaanwijzing - English - 128 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info