Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/60
Pagina verder
F564996
Operating Instructions
Air Conditioner
CS-E15DTEW CU-E15DBE
CS-E18DTEW CU-E18DBE
CS-E21DTES CU-E21DBE
CS-E15DB4EW CU-E15DBE
CS-E18DB4EW CU-E18DBE
CS-E21DB4ES CU-E21DBE
CS-E15DD3EW CU-E15DBE
CS-E18DD3EW CU-E18DBE
ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. 2 ~ 9
ESPAÑOL Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones de funcionamiento y conservarlas como futuro elemento
de consulta. 10 ~ 17
ITALIANO Prima di utilizzare l’unità si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservare questo opuscolo per potervi fare riferimento
in futuro. 18 ~ 25
NEDERLANDS Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruiksinstructies grondig na en bewaar ze voor toekomstig gebruik. 26 ~ 33
PORTUGUÊS Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de utilização e guarde-o para futura referência. 34 ~ 41
EΛΛΗΝΙΚΆ Προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. 42 ~ 49
БЪЛГАРСКИ Преди да задействате климатика, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. 50 ~ 57
Manufactured by:
Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd.
Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21, Shah Alam Industrial Site, 40300 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic CU-E21DBE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic CU-E21DBE in de taal/talen: English, Espanôl, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 17,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Panasonic CU-E21DBE

Panasonic CU-E21DBE Gebruiksaanwijzing - Deutsch, Français - 56 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info