Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/64
Pagina verder
Nederlands Italiano Deutsch Español Français English
F568894
Model No.
Indoor Unit
INVERTER DELUXE
XE series E series
CS-XE7PKEW
CS-XE9PKEW
CS-XE12PKEW
CS-XE15PKEW
CS-XE18PKEW
CS-XE21PKEW
CS-E7PKEW
CS-E9PKEW
CS-E12PKEW
CS-E15PKEW
CS-E18PKEW
CS-E21PKEW
CS-E24PKEW
ME series
CS-ME5PKE
Outdoor Unit
Single Split Multi Split
CU-E7PKE
CU-E9PKE
CU-E12PKE
CU-E15PKE
CU-E18PKE
CU-E21PKE
CU-E24PKE
CU-2E15PBE
CU-2E18PBE
CU-3E18PBE
CU-4E23PBE
CU-4E27PBE
CU-5E34PBE
Operating Instructions
Air Conditioner
Operating Instructions
Air Conditioner
2-11
Thank you for purchasing Panasonic Air Conditioner.
Installation instructions attached.
Before operating the unit, read these operating
instructions thoroughly and keep them for future
reference.
Comment utiliser l’appareil
Climatiseur
12-21
Nous vous remercions d’avoir porté votre choix sur un
climatiseur Panasonic.
Instructions d’installation jointes.
Avant d’utiliser l’appareil, lisez ce mode d’emploi dans
son intégralité et conservez-le pour toute référence
ultérieure.
Instrucciones de funcionamiento
Climatizador de aire
22-31
Muchas gracias por elegir una unidad de aire
acondicionado Panasonic.
Incluye instrucciones de instalación.
Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente
estas instrucciones de funcionamiento y conservarlas
como futuro elemento de consulta.
Bedienungsanleitung
Klimagerät
32-41
Wir danken Ihnen für den Kauf Ihres Panasonic-
Klimageräts.
Die Montageanleitung liegt dem Gerät bei.
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte
diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und
bewahren Sie sie für die künftige Verwendung auf.
Istruzioni di funzionamento
Condizionatore d’aria
42-51
Grazie per aver acquistato un climatizzatore Panasonic.
Istruzioni d’installazione allegate.
Prima di utilizzare l’unità si prega di leggere
attentamente le istruzioni e di conservare questo
opuscolo per potervi fare riferimento in futuro.
Handleiding
Airconditioner
52-61
Hartelijk dank voor de aanschaf van de
Panasonicairconditioner.
Installatie-instructies bijgevoegd.
Lees voor u het apparaat gebruikt deze
gebruiksinstructies grondig en bewaar ze voor toekomstig
gebruik.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic CU-E12PKE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic CU-E12PKE in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 6,39 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info