Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/64
Pagina verder
Operating Instructions
Air Conditioner
Indoor Unit
CS-F14DB4E5 CS-F34DB4E5
CS-F18DB4E5 CS-F43DB4E5
CS-F24DB4E5 CS-F50DB4E5
CS-F28DB4E5
Outdoor Unit
Inverter Model
(HBE5 Series) (DBE5, DBE8 Series)
CU-YL24HBE5 CU-L24DBE5
CU-YL28HBE5 CU-L28DBE5
CU-YL34HBE5 CU-L34DBE5
CU-YL43HBE5 CU-L43DBE5
(GBE5 Series) CU-L34DBE8
CU-YL24GBE5 CU-L43DBE8
CU-YL28GBE5 CU-L50DBE8
CU-YL34GBE5
CU-YL43GBE5
Heat-pump Model
CU-B14DBE5 CU-B28DBE8
CU-B18DBE5 CU-B34DBE8
CU-B24DBE5 CU-B43DBE8
CU-B28DBE5 CU-B50DBE8
CU-B34DBE5
Cooling Model
CU-J14DBE5 CU-J24DBE8
CU-J18DBE5 CU-J28DBE8
CU-J24DBE5 CU-J34DBE8
CU-J28DBE5 CU-J43DBE8
CU-J34DBE5 CU-J50DBE8
F566077
QUICK GUIDE / GUÍA RÁPIDA
QUICK GUIDE / GUÍA RÁPIDA
GUIDA RAPIDA / KURZANLEITUNG
GUIDA RAPIDA / KURZANLEITUNG
GUΙA RÁPIDO / SNELLE GIDS
GUΙA RÁPIDO / SNELLE GIDS
© 2008 Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd.
(11969-T). All rights reserved. Unauthorized copying
and distribution is a violation of law.
OPEN
CLOS
E
CLO
SE
OPEN
ENGLISH 2 ~ 11
Before operating the unit, read these operating
instructions thoroughly and keep them for future
reference.
ESPAÑOL 12 ~ 21
Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente
estas instrucciones de funcionamiento y conservarlas
como futuro elemento de consulta.
ITALIANO 22 ~ 31
Prima di utilizzare l’unità si prega di leggere
attentamente le istruzioni e di conservare questo
opuscolo per potervi fare riferimento in futuro.
DEUTSCH 32 ~ 41
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte
diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und
bewahren Sie sie für die künftige Verwendung auf.
PORTUGUÊS 42 ~ 51
Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente
este manual de utilização e guarde-o para futura
referência.
NEDERLANDS 52 ~ 61
Lees voor u het apparaat gebruikt deze
gebruiksinstructies grondig en bewaar ze voor
toekomstig gebruik.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic CS-F28DB4E5 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic CS-F28DB4E5 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 5,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info