Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/92
Pagina verder
F566765
ENGLISH
ENGLISH
2 ~ 11
2 ~ 11
Before operating the unit, read these
Before operating the unit, read these
operating instructions thoroughly and
operating instructions thoroughly and
keep them for future reference.
keep them for future reference.
DEUTSCH
12 ~ 21
12 ~ 21
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für
die künftige Verwendung auf.
NEDERLANDS
22 ~ 31
22 ~ 31
Lees voor u het apparaat gebruikt deze
gebruiksinstructies grondig en bewaar ze
voor toekomstig gebruik.
ITALIANO
32 ~ 41
32 ~ 41
Prima di utilizzare l’unità si prega di
leggere attentamente le istruzioni e di
conservare questo opuscolo per potervi
fare riferimento in futuro.
E
42 ~ 51
42 ~ 51
     ,
    
     
.
FRANÇAIS
52 ~ 61
52 ~ 61
Avant d’utiliser l’appareil, lisez ce
mode d’emploi dans son intégralité
et conservez-le pour toute référence
ultérieure.
ESPAÑOL 62 ~ 71
Antes de utilizar la unidad, sírvase leer
atentamente estas instrucciones de
funcionamiento y conservarlas como
futuro elemento de consulta.
PORTUGUÊS 72 ~ 81
Antes de ligar a unidade, leia
cuidadosamente este manual de utilização
e guarde-o para futura referência.
 82 ~ 91
   ,
  
     
.
QUICK GUIDE / GUIDE RAPIDE
QUICK GUIDE / GUIDE RAPIDE
GUÍA RÁPIDA / KURZANLEITUNG
GUÍA RÁPIDA / KURZANLEITUNG
GUIDA RAPIDA / SNELLE GIDS
GUIDA RAPIDA / SNELLE GIDS
GUΙA RÁPIDO / ΣYNTOMOΣ OHГOΣ
GUΙA RÁPIDO / ΣYNTOMOΣ OHГOΣ
БЪРЗ СПРАВОЧНИК
БЪРЗ СПРАВОЧНИК
Operating Instructions
Air Conditioner
Indoor Unit Outdoor Unit
CS-E10JD3EA
Single Split Outdoor Unit
CS-E15JD3EA CU-E10HBEA
CS-E18JD3EA CU-E15HBEA
CS-E21JD3EA CU-E18HBEA
CU-E21HBEA
Multi Split Outdoor Unit
CU-2E15GBE
CU-2E18CBPG
CU-3E18EBE
CU-3E18JBE
CU-3E23CBPG
CU-4E23JBE
CU-4E27CBPG
© Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd. 2008.
Unauthorized copying and distribution is a violation
of law.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic CS-E15JD3EA bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic CS-E15JD3EA in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 3,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info