463393
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
HOUR + MIN
4
HOUR
+ MIN
>
Weergave actuele
tijd
I
M. Willekeurige
(random)
AAN/UlT-instelling:
Dit kenmerk m;akt
het de timer
mogelijk
om op
willekeurige
tijden
te
schakelen
tussen AAN
en UlT.
Dit is bijzonder
nuttig
bij het
voorkomen
van
woninginbraak
omdat de timer
niet
op regelmatige
tijden
AAN en
UIT schakelt
Dit bieat
extra veiligheid
als uw
huis
voor langere
tijd niet bewoond
wordt.
De
geprogrammeeide
schakelcommando's
die
u eerder
vooraf hebt
ingesteld
zul16n
woiden uitgevoerd
met
een willekeurige
vertraging die
varieert
binnen
een oeriode van 30 minuten.
De
functie zal uitsluitend
werken
als 66n
of meer
geprogrammeerde
schakel-
commando's
zijn ingesteld.
.
Druk de "HOUR'Lknop
3 seconden
in. De tlmer
zal naar de
random-status
gaan.
De display
zal het knipperende
"RND'Lsymbool
tonen.
iOm
de random-functie
opte
heffen
kunt u eenvoudig
bovenstaande
procedure
herhalen.
Het
"RND'Lteken
zal van de display
verdwijnen.
,J
HouR
>F
N. Zomertijdinstelling:
Druk 3 secoirden
op de-"clocK"-toets
om de
zomertijd
in te stellen.
De huidige tijd
woidt dan met
een uur
verhoogd
en op het
LcD-scherm
verschijni hei teken "+1
h". Deze
functie
kan uitgeschakeld
worden
door
weer
op de
"CLOCK'Ltoets
te
drukken.
Stroombron
en outputclassificatie
voor
i;: totaal 1 wand(onta€tdoos:
23OV
-
a.7 A, 50H2, max. 2000W
Specificatie:
20
programma-AAN/UlT-instellingen.
'I
aftellen-AAN-functie.
Outputcontrole:
Timer
/
handmatige controle.
Outputschakeling:
Relais.
Precisie
timer: +/- 1 sec/dag.
Bij 20 oC
Programmeerbaar:
per
minuut.
A. lnstallatie:
steek de
schakelklok in een 23Ovac/50H2-stopcontact.
Druk de toets "RESET"
ln als
er een afbeelding
op het LCD-scherm
verschijnt. Het
gehele
symbool
zal
enkele
seconden oil"de display te
zien zijn. Start vervolgens
het
programma in
de
klokmodus
zoals aangegeven.
No een Doaf seconden
-
B. lnstellen
van de huidige tijd:
Houd
toets "CLOCK"
ingedrukt tijdens de
gehele
instelling.
CLOCK
>
O. Draaien op reserve:
In
qeval
van stioomstorinq
verzekert
cie
qeintegreerde
accumulator
dat de
actuele
tijd"van de dag blijft
werk6n
en dat
het automaiisch
schakelprogramma
intact bltft.
F[et instrumeit
kin zelfs
zonder
stroomvoorziening
volledig
geprogrammeerd
worden, op voorwaarde
dat
de accumulator
geheel
is opgeladen.
Toontoctuele
tijd
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

PROmax-03.010.17

Zoeken resetten

 • ik wil de klok als volgt instellen:" aan " om 1700 uur en "uit" de volgende morgen om 08.00 uur.
  hoe ? Gesteld op 30-11-2020 om 08:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe krijg ik die aan, heb in stopcontact, kom niks op display, heb alle knoppen geprobeerd. Gesteld op 16-9-2018 om 09:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo,, ik heb (had) zelf ook één en heb bij storing op de achterkant op RESET gedrukt en toen deed hij het weer. Helaas niet voor lang. Ik heb dus een nieuwe gekocht bij Bol voor 7 euro. Geantwoord op 16-9-2018 om 15:28

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik ben in het bezit van een Promax schakel unit
  Achterop staat: maximale protectie
  230V-,50Hz
  16 Amp./max 3500 Watt
  03.009.91 0507
  SN0071
  Ik hoop dat iemand hiervoor een gebruiksaanwijzing heeft.
  Graag een antwoord naar jbenschop@hetnet.nl
  Jan Benschop uit Oudewater Gesteld op 7-4-2016 om 16:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Settings instellen pro max tijdschakelaar geen probleem. Maar n dag erna zijn alle instellingen weer weg. Wie kan me helpen? Gesteld op 30-8-2015 om 13:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heb je al geprobeerd om de Promax 03.010.17 EERST 6 uren op te laden en dan op de reset knop te drukken? Anders blijf je aan het instellen. Veel succes. Geantwoord op 30-8-2015 om 14:05

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik ben in het bezit van een Promax schakel unit
  Achterop staat: maximale protectie
  230V-,50Hz
  16 Amp./max 3500 Watt
  03.009.91 0507
  SN0071
  Ik hoop dat iemand hiervoor een gebruiksaanwijzing heeft.
  e-Mail: aatvandijk@kpnmail.nl Gesteld op 15-6-2013 om 17:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Geachte heer Van Dijk,

   Ik ben voor mijn schoonouders ook opzoek naar deze gebruiksaanwijzing. Heeft u deze inmiddels in uw bezit?

   Met vriendelijke groet,

   Anne Brienen
   anne.brienen@xs4all.nl Geantwoord op 16-11-2014 om 20:32

   Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melden
  • Tot op heden geen enkele reactie op mijn zoektocht, hopelijk is er nog iemand die z'n gebruiks aanwijzing heeft.
   aatvandijk@kpnmail.nl Geantwoord op 7-8-2017 om 10:57

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw PROmax 03.010.17 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van PROmax 03.010.17 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info