587069
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/1
Pagina verder
TR118 Nederlands pagina 1
2 Kanalen Jumbo scherm Klok en Timer
MODEL: TR118
Handleiding
EIGENSCHAPPEN
1. 2 kanalen LCD tel-op en tel-af timer met
klok
2. 6 cijferig scherm met weergave van UUR,
MINUTEN, en SECONDEN voor beide
modi, timer en klok
3. Automatische tel-op functie nadat de timer
heeft afgeteld naar nul
4. Tel-af teller: maximum waarde 99 uur, 59
minuten en 59 seconden met een resolutie
van 1 seconde
Tel-up teller: maximum waarde 99 uur, 59
minuten en 59 seconden met een resolutie
van 1 seconde
5. Geluidssignaal voor 1 minuut wanneer de
timer het nul bereikt
6. Timer geheugen heroproep voor iedere
teller functie.
7. Afzonderlijke knoppen voor UUR,
MINUTEN en SECONDEN instelling.
TIJDSINSTELLING
1. Druk de ‘Clock’ knop gedurende ongeveer
3 seconden. De cijfers en het dubbel punt
gaan knipperen op het scherm
2. Druk de ‘Hour’ knop om voorruit te gaan
naar het juiste uur. Druk deze knop voor
ongeveer 2 seconden voor snel voorruit.
3. Een ‘P’ verschijnt in het scherm onder het
dubbele punt voor na de middaguur (PM).
Er is geen weergave indien de tijd voor de
middag is (AM)
4. Druk de ‘MIN’ knop om voorruit te gaan
naar de juiste minuut. Druk deze knop voor
ongeveer 2 seconden voor snel voorruit.
5. Druk de ‘SEC’ knop om de seconden op
nul te plaatsen indien de seconden tussen
00 en 29 staan. Bij druk op ‘SEC’ indien de
seconden tussen 30 en 59 staan, wordt er
1 minuut bijgeteld en de seconden op nul
gezet.
6. Druk de ‘Clock’ knop op het uurwerk te
starten. Het dubbele punt zal knipperen in
de tijdsweergave modus.
7. De klok werk onafhankelijk van de timer
funxties. Telkens de ‘Clock’ knop wordt
gedrukt zal de tijd worden weergegeven.
Indien een timer is geactiveerd zullen T1
en/of T2 knipperen.
12/24 UURSFORMAAT SELECTIE
1. Om het 24-uurs formaat te activeren, druk
in de klok modus de ‘START/STOP’ knop
voor ongeveer 3 s econden. Een beep toon
zal de wijziging bevestigen.
2. Om terug te gaan naar de 12-uur modus,
herhaal stap 1 hierboven.
TEL-AF TIMER INSTELLING
1. Druk T1 of T2 knop afhankelijk van het
gewenste kanaal. Het gekozen kanaal
verschijnt in het scherm
2. Druk op de ‘CLEAR’ knop om de timer op
nul te brengen.
3. Druk de ‘HOUR’, ‘MIN’ en ‘SEC’ knoppen
om de gewenste starttijd in te stellen. De
waarden kunnen snel worden breikt door
het drukken en gedurende 2 seconden
houden van de gewenste knop.
4. Indien een fout werd gemaakt, kunt u de
‘HOUR’, ‘MIN’ of ‘SEC’ knoppen eerst
indrukken en houden, vervolgens druk u op
de ‘CLEAR’ knop om de cijfers op nul te
zetten. Om te herprogrammeren zie
hierboven.
5. Volg dezelfde procedure voor het
programmeren van het andere kanaal.
TIMER START/STOP
1. Nadat de timer is ingesteld, druk éénmaal
de ‘START/STOP’ knop om de timer te
starten. Niet-knipperend T1 of T2 indixatie
op het scherm toon de active timer.
2. Tijdens het tellen van de timer, druk u op
de ‘START/STOP’ knop om de timer te
pauzeren.
3. Druk nogmaals de ‘START/STOP’ knop om
het tellen te hervatten
4. Beide timerkanalen kunnen gelijktijdig
worden gebruikt. Bij gebruik van beide
kanalen druk op de T1 of T2 knop om de
gewenste tussentijd te bekijken. Niet-
knipperen (T1 of T2) geeft aan dat de
afteltijd van het kanaal wordt weergegeven.
TIMER GELUIDSALARM
1. Wanneer de timer heeft afgeteld tot 0 uur,
0 minuten en 0 seconden zal het timer
geluidsalarm afgaan en zal de timer
beginnen optellen met niet-knipperende
indicatie in het scherm.
2. Het geluidssignaal zal stoppen door het
drukken van gelijk welke knop.
3. Het geluidssignaal wordt automatisch na
60 seconden uitgeschakeld. De tel-op timer
loopt door tot hij wordt gestopt.
4. De tel-op timer in alarm mode kan worder
gestopt door het drukken van gelijk welke
knop.
5. Druk de ‘Clear’ knop voor terug op nul
stellen van de timer.
6. Indien beide kanalen aftellen en het
geluidsalarm voor beide kanalen worden
binnen de minuut geactiveerd zal, indien
het eerste geluidsalarm niet werd gestopt,
het tweede alarm worden weergegeven
door een knipperend scherm. Schakel uit
door het drukken van de ‘Start/Stop’ knop.
7. Het andere kanaal zal zijn geluidsalarm
weergeven op het einde van zijn cyclus en
zal stoppen met optellen
8. Druk de Start/Stop knop om de timer uit te
schakelen.
TIMER GEHEUGEN OPROEP
1. Nadat de timer geluidsalarm is gestopt,
druk éénmaal de ‘Start/Stop’ knop om de
begintijd terug weer te geven.
2. Druk de ‘Start/Stop’ knop om de timer
opnieuw te starten.
TEL-OP TIMER / CHRONOMETER
1. Druk het gewenste timerkanaal T1 of T2
2. Druk de ‘Clear’ knop om het op nul zetten
van de timer.
3. Druk de ‘Start/Stop’ knop en de timer begin
met op te tellen met 1 seconde
nauwkeurigheid.
4. Druk de ‘START/STOP’ knop om de timer
te stoppen
5. Indien u wenst dat de timer verder telt, druk
op de ‘START/STOP’ knop.
6. Indien de timer wenst uit te schakelen, druk
op de ‘START/KNOP’ en dan op de
‘CLEAR’ knop.
7. Indien de tel-op timer / chronometer niet
werd gestopt voor de 99 uur 59 minuten en
59 seconden, zal hij verder tellen van 0
uur, 0 minuten en 0 seconden.
BATTERIJ VERVANGING
Om de gebruikte batterijen te vervangen, duw
en glijd het batterijdeksel in de richting van de
pijl. Vervang de batterij met een nieuwe 1.5v
AAA-type batterij, rekening houdend met de (+
en -) polaritiet. Sluit daarna het deksel.
Soms kan de timer niet starten na een
batterijvervanging. In dat geval, verwijder de
batterij uit de batterijhouder en herinstalleer
hem opnieuw. De klok zal zijn normale werking
hervatten.
CLIP HOUDER
De timer kan worden bevestigd op een dun
bord, broekriem of hemdzak door middel van
de plastic clip op de achterzijde.
MAGNETISCHE BEVESTIGING
De timer kan door middel voor de magneet op
de achterzijde worden bevestigd an ieder
ijzeren of stalen oppervlak.
TAFEL GEBRUIK
Gebruik de clip en metalen tussenstuk om de
timer op iedere vlakke oppervlakte te plaatsen.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oregon Scientific TR118 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oregon Scientific TR118 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oregon Scientific TR118

Oregon Scientific TR118 Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch, English - 2 pagina's

Oregon Scientific TR118 Gebruiksaanwijzing - English - 2 pagina's

Oregon Scientific TR118 Gebruiksaanwijzing - Français, Italiano, Português, Espanõl, Svenska - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info