Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
DE
AT
00 800 27 28 64 63
CH
08 44 - 88 40 10
GB
0 800 731 1792
IE
1 800 509 448
FR
0 800 944 803
(appel gratuit depuis un poste fixe)
BE
0 800 14 592
LU
800 21172
ES
901 11 61 84
PT
808 20 00 33
IT
800 124 600
NL
0800-4 45 53 88
DK
70 15 00 13
NO
22 63 00 93
SE
020 - 21 33 21
FI
020 377 877
GR
800 801 3457
Internet:
www.oralb-blendamed.de
www.oralb.com
www.braun.com
www.service.braun.com
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
Charger type 3757
Handle type 3756
96517207/XI-13
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/GR
O
r
a
l
O
r
a
l
-
B
O
r
a
l
-
B
O
r
a
l
-
B
O
r
a
l
O
r
a
l
-
B
1000
2000
3000
4000
96517207_D20_WE/OR.indd 2596517207_D20_WE/OR.indd 25 18.11.13 15:1218.11.13 15:12
CSS APPROVED Effective Date 12Dec2013 GMT - Printed 13Mar2014 Page 24 of 24
Downloaded from www.vandenborre.be
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oral-B PRO 3000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oral-B PRO 3000 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 3,15 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info