608264
15
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
15
Troubleshooting guide
The following guide lists problems which do not require professional servicing. If, however, the problem cannot be remedied using this
guide, contact an ONKYO authorized service center for assistance.
• No power.
Cause: Power cord plug is loose
Remedy: Insert plug properly into outlet.
• Playback but no sound.
Cause: Incorrect connection.
Remedy: Check and connect correctly according to page
5.
Cause: Stereo amplifier input selector switch is set to
incorrect position.
Remedy: Change switch position.
• Tape does not move.
Cause: Slack tape wound around pinch roller.
Remedy: Take up slack with a pencil (see page 13).
t button does not engage.
Cause: No tape in cassette holder.
Remedy: Insert cassette tape.
Cause: Erasure prevention tab(s) removed.
Remedy: Change cassette or cover tab hole with
cellophane tape.
• Hoarse sound, balance unstable.
Cause: Playback head dirty.
Remedy: Clean head (see page 14).
Cause: Tape is stretched.
Remedy: Replace cassette.
• Excessive noise and tape hiss.
Cause: Head has become magnetized.
Remedy: Demagnetize (see page 14).
Cause: Tape with high noise level.
Remedy: Replace cassette.
• Distorted sound.
Cause: Distortion in tape.
Remedy: Tape is probably bad but confirm by listening to
another.
• Recordings are distorted.
Cause: Recording was done at too high a level.
Remedy: Readjust REC LEVEL knob according to the
directions on page 8.
• Tape squeal and skipping.
Cause: Dirty heads, pinch rollers or capstan shafts.
Remedy: Clean (see page 14).
Cause: Cassette shell is binding tape or tape is stretched.
Remedy: Change cassette or try correcting with fast
forward and rewind.
• Excessive hum during playback.
Cause: Connecting cables not inserted firmly.
Remedy: Insert plugs firmly.
Cause: External flux leakage from nearby amplifier or TV
set.
Remedy: Move deck away from hum source.
• High frequencies too strong.
Cause: Dolby NR encoded tape played back with NR off.
Remedy: Select the same noise reduction (Dolby NR B or
C) used when the cassette was recorded.
Cause: Incorrect equalization.
Remedy: Confirm that cassette has tape type detection
holes.
• No high frequency sounds.
Cause: Tape not encoded with Dolby NR played back with
Dolby B or C NR on.
Remedy: Select the appropriate NR mode using the
DOLBY NR button (OFF).
Cause: Heads have become dirty.
Remedy: Clean (see page 14).
• The skip function does not operate properly.
Cause: The silent sections between songs are too short or
noisy.
Remedy: Use a cassette with sufficiently silent sections of
sufficient length between songs.
• Deck does not operate properly.
Cause: Tape transport control microcomputer has been
exposed to interference from power supply or static
electricity.
Remedy: Press the POWER button to turn off the power.
Wait approximately 10 seconds and turn it on
again.
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Onkyo TA-RW144 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Onkyo TA-RW144 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info