Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
DE
Elektronischer Nervenstimulator
E2 ELITE (HV-F127-E)
Gebrauchsanweisung
P
M
SP
EC
IA
L
MO
D
E
S
E
L
E
C
T
R
O
N
IC
N
E
R
V
E
S
T
IM
U
L
A
T
O
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
! Vielen Dank, dass Sie sich für den elektronischen Nervensti-
mulator E2 ELITE (HV-F127-E) von OMRON entschieden
haben.
!
Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aus Sicherheitsgrün-
den bitte genau durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
! Sorgen Sie dafür, dass diese Gebrauchsanweisung zum
späteren Nachschlagen immer griffbereit ist.
INHALT
1. Vor der Verwendung des Geräts
1.1 Hinweise zur Sicherheit . . . . . . . . . . 33
1.2
Allgemeine Informationen zum OMRON
E2 ELITE Nervenstimulator
. . . . . . . . . 34
1.3 Eigenschaften des Produkts . . . . . . . 34
1.4 Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.5 Informationen über Hoch- und Nieder-
frequenztherapie . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.6 Bezeichnungen und Funktionen der
Elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2. Verwenden des Geräts
2.1 Einlegen der Batterien . . . . . . . . . . . 38
2.2 Anschluss des Elektrodenkabels . . . 38
2.3 Elektroden anbringen . . . . . . . . . . . . 39
2.4 Beispiele für die Anwendung . . . . . . 39
2.5 Behandlung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Behandlung mit dem Knopf LINDE-
RUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Behandlung mit dem Knopf Körper-
bereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Behandlung mit dem Knopf Massage 43
2.6 Nach der Behandlung – Lagerung
des Geräts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3. Wartung
3.1 Die Elektroden haften nicht richtig . . 45
3.2 Reinigung und Lagerung . . . . . . . . . 45
3.3 Fehlersuche und -behebung . . . . . . . 46
3.4 Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . 47
HV-F127 manual.book Page 32 Tuesday, February 1, 2005 1:47 PM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ik zoek een tens apparaat met een of meerdere programma's waarbij de gebruiker zelf de frequentie kan instellen en ook de intensiteit.
    Verder graag met long lifepads Gesteld op 15-6-2018 om 20:38

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Omron E2 Elite - HV-F127-E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Omron E2 Elite - HV-F127-E in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info