492885
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
OPERATION EXAMPLES / RECHENBEISPIELE / EXEMPLES DÓPERATIONS /
EJEMPLOS DE OPERACIONES / ESEMPI DI CALCOLO / REKENVOORBEELDEN
E.g.: 5
x
6 3 2 3
=
9
Key in: 5
x
6 3 5 3
=
12
Input error
Check and correct as below:
MARK−UP CALCULATION / AUFSCHLAGSKALKULATION / CALCUL DE SUPPLÉMENT /
CÁLCULO DE RECARGO / CALCOLO RICARICO / TOESLAG BEREKENEN
COMMON CALCULATION EXAMPLE / EINFACHE RECHENBEISPIELE / EXEMPLES SIMPLES
DE CALCUL / EJEMPLOS DE CÁLCULO FÁCILES / ESEMPI DI CALCOLO COMUNE /
EENVOUDIGE REKENVOORBEELDEN
Remark
Kommentar
Commentaire
Comentario
Commento
Opmerking
Operation
Bedienung
Opération
Ingreso
Funzionamento
Invoer
Display
Display
Ecran
Pantella
Display
Display
TAB
AB
Example
Beispiel
Exemple
Ejemplo
Esempio
Voorbeld
Operation
Bedienung
Opération
Ingreso
Funzionamento
Invoer
Display
Display
Ecran
Pantella
Display
Display
R
LCD−4112
Instruction Manual
Warranty
Dear Customer, we are pleased that you have
chosen this device.In the case of a defect, please
return the device together with the receipt and orig-
inal packing material to the point−of−sale.
LCD−4112
G
D
n
F
I
E
Warranty
Garantie
Lieber Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für die-
ses Gerät entschieden haben. Sollte sich an Ihrem
Gerät ein Defekt herausstellen, geben Sie es bitte
mit Originalverpackung und Kaufbeleg bei dem
Händler zurück, wo sie es erworben haben.
Garantie
Geachte klant, het verheugt ons dat u voor dit appa-
raat hebt gekozen. Geef het apparaat in geval van
een defect met de kassabon en de originele verpak-
king terug in de zaak, waar u het gekocht heeft.
Garantie
Cher client, nous sommes très heureux que vous
ayez choisi cet appareil. En cas de défaut, veuillez
retourner l’appareil dans son emballage d’origine et
accompagné du bon d’achat au magasin où vous
l’avez acheté.
Garanzia
Caro cliente, ci congratuliamo con Lei per aver
scelto questo apparecchio. In caso di difetti La pre-
ghiamo di ritornare l’apparecchio, completo di im-
ballo originale e scontrino di acquisto, al punto ven-
dita dove è stato effettuato l’acquisto. La garanzia
fornita corrisponde a quanto stabilito dalla legge.
Garantía
Estimado cliente, nos alegramos de que Usted se
haya decidido por este aparato. En caso de un de-
fecto devuelva el aparato junto con el justificante de
compra y el embalaje original al lugar donde lo ha
adquirido.
LCD−4112
Conformity of the equipment to the EU directives is
confirmed by the CE symbol.
Die Konformität mit den EU−Richtlinien wird durch
das CE−Zeichen bestätigt.
De overeenstemming met de EUrichtlijnen wordt
bevestigd door de CE−markering.
Le signe CE confirme la conformité aux
directives UE.
La conformità con le normative EU viene confer-
mata dal marchio CE.
La conformidad con las directivas de la UE queda
afirmada mediante el símbolo CE.
G
D
n
F
I
E
2004/108/EG
EN 55022: 1998 + A2: 2003
EN 55024: 1998 + A2: 2003
Heinz Prygoda
Managing Director
Oktober 2007
CE−Declaration
Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Weg zum Wasserwerk 10
45525 Hattingen
R
TAB
AB
Example
Beispiel
Exemple
Ejemplo
Esempio
Voorbeld
Operation
Bedienung
Opération
Ingreso
Funzionamento
Invoer
Display
Display
Ecran
Pantella
Display
Display
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Olympia LCD-4112 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Olympia LCD-4112 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info